Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 284 - 295, 30.12.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki aktif işgücü piyasası politikalarına yönelik olarak yapılan tezleri ve akademik makaleleri incelemek ve söz konusu araştırmalarda elde edilen bulguların aktif işgücü piyasası politikalarının uygulamadaki başarısına katkılarını tartışmaktır. Bu tartışmanın, bundan sonraki aktif işgücü piyasası politikalarına ilişkin yapılacak çalışmalara da ışık tutması beklenmektedir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve araştırma verileri literatür taraması yapılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda 2004-2022 yılları arasında İŞKUR’un uygulamış olduğu aktif işgücü programlarını konu alan Türkçe tezlere ve akademik makalelere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi ve Google Scholar ile DergiPark veritabanı üzerinden ulaşılmıştır. Tarama ölçütlerine uyan toplam 98 tez ve makale, içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirme sonucunda aktif işgücü programlarının yaygın olarak uygulandığı ve istihdamın önemli bir kısmının bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa vb. sanayileşmiş büyükşehirlerde yeteri kadar çalışma yapılmadığı, hatta bazı büyükşehirlerde hiç araştırma yapılmadığı; Türkiye’de yaygın olarak uygulanan işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin işsiz bireylerin işe girmelerinde ve işe devam etmelerinde ne derece etkin olduğunun ortaya konulamadığı; aktif işgücü piyasası politikalarının tek tek değil de genel olarak ele alındığı, dolayısıyla programların birbirlerinden bağımsız bir biçimde istihdama net katkılarının belirlenemediği; çalışmalarda programlardan duyulan memnuniyet ve uygulamada yaşanan sorunlar üzerinde durulduğu, buna karşın istihdam oluşturmak ve istihdamı sürdürmek gibi temel meselelerde yeterli bulgunun olmadığı; karma yöntemin kullanıldığı hiç araştırma yapılmadığı görülmüştür.

References

 • Değerlendirmesi: Denizli Ili Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-358.
 • Betcherman, G., Dar, A. N., Luinstra, A. ve Ogawa, M. (2000). Active Labor Market Programs: Policy İssues For East Asia. Social Protection Discussion Paper, 5, Washington, DC: The World Bank. https://core.ac.uk/download/pdf/6314165.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Caliendo, M. ve Schmidl, R. (2016). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1-30.
 • Crepon, B. ve van den Berg, G. J. (2016). Active Labor Market Policies. Annual Review of Economics, 8(1), 521-546.
 • Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları [Basılmış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3(22), 133-162.
 • Fouge`re, D., Kramarz, F. ve Magnac, T. (2000). Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44(4-6), 928–942. http://ideas.repec.org /p/cpr/ceprdp/ 2394.html#download adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022).
 • Gökçe, P. Ö. (2021). Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gross, D. (1998). Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in Germany and Canada. Employment and Training Papers, 37, Geneva: ILO Employment and Training Department. http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120234.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Gündoğan, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakoç, Z. (2015). İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kluve, J. (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper, 37, Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18588/1/DP_06_037.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022). McKenzie, D. (2017). How Effective are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127-154. https://academic.oup.com/wbro/article/32/2/127/4064175 adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022). O’Higgins, N. (2004). Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment Policy in Europe and Central Asia, Università degli Studi di Salerno Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica. Discussion Paper, 85, Ottobre. https://core.ac.uk/download/pdf/6868005.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • Öksüz, N. (2012). Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Şahin, B. E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.
 • Şen, M. (2015). İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma [Basılmış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2021). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/53368/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2007). The World Youth Report 2007: Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges. NY: United Nations yayınları. https://www.un.org/ esa/ socdev/unyin/documents/wyr07_complete.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Wapler, R., Wolf, K. ve Wolff, J. (2022). Do Active Labor Market Policies for Welfare Recipients in Germany Raise Their Regional Outflow into Work?. Journal of Policy Modeling, 44(3), 550-563.
 • World Bank. (2008). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, DC: The World Bank and Oxford University Yayınları.
 • https://biennale.adeanet.org/Documentation/Papers%20for%20presentation/01.%20Session%201/Final%20PDF%20documents/Session%201%20Doc%201%20World%20Bank%20ENG.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zöllner, M., Fritsch, M. ve Wyrwich, M. (2016). An evaluation of German Active Labor Market Policies and İts Entrepreneurship Promotion. Jena Economic Research Papers, 22, Jena: Friedrich Schiller University.
 • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148901/1/875128408.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 284 - 295, 30.12.2022

Abstract

References

 • Değerlendirmesi: Denizli Ili Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-358.
 • Betcherman, G., Dar, A. N., Luinstra, A. ve Ogawa, M. (2000). Active Labor Market Programs: Policy İssues For East Asia. Social Protection Discussion Paper, 5, Washington, DC: The World Bank. https://core.ac.uk/download/pdf/6314165.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Caliendo, M. ve Schmidl, R. (2016). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1-30.
 • Crepon, B. ve van den Berg, G. J. (2016). Active Labor Market Policies. Annual Review of Economics, 8(1), 521-546.
 • Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları [Basılmış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3(22), 133-162.
 • Fouge`re, D., Kramarz, F. ve Magnac, T. (2000). Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44(4-6), 928–942. http://ideas.repec.org /p/cpr/ceprdp/ 2394.html#download adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022).
 • Gökçe, P. Ö. (2021). Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gross, D. (1998). Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in Germany and Canada. Employment and Training Papers, 37, Geneva: ILO Employment and Training Department. http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120234.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Gündoğan, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakoç, Z. (2015). İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kluve, J. (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper, 37, Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18588/1/DP_06_037.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022). McKenzie, D. (2017). How Effective are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127-154. https://academic.oup.com/wbro/article/32/2/127/4064175 adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022). O’Higgins, N. (2004). Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment Policy in Europe and Central Asia, Università degli Studi di Salerno Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica. Discussion Paper, 85, Ottobre. https://core.ac.uk/download/pdf/6868005.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • Öksüz, N. (2012). Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Şahin, B. E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.
 • Şen, M. (2015). İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma [Basılmış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2021). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/53368/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2007). The World Youth Report 2007: Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges. NY: United Nations yayınları. https://www.un.org/ esa/ socdev/unyin/documents/wyr07_complete.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Wapler, R., Wolf, K. ve Wolff, J. (2022). Do Active Labor Market Policies for Welfare Recipients in Germany Raise Their Regional Outflow into Work?. Journal of Policy Modeling, 44(3), 550-563.
 • World Bank. (2008). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, DC: The World Bank and Oxford University Yayınları.
 • https://biennale.adeanet.org/Documentation/Papers%20for%20presentation/01.%20Session%201/Final%20PDF%20documents/Session%201%20Doc%201%20World%20Bank%20ENG.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zöllner, M., Fritsch, M. ve Wyrwich, M. (2016). An evaluation of German Active Labor Market Policies and İts Entrepreneurship Promotion. Jena Economic Research Papers, 22, Jena: Friedrich Schiller University.
 • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148901/1/875128408.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 284 - 295, 30.12.2022

Abstract

References

 • Değerlendirmesi: Denizli Ili Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-358.
 • Betcherman, G., Dar, A. N., Luinstra, A. ve Ogawa, M. (2000). Active Labor Market Programs: Policy İssues For East Asia. Social Protection Discussion Paper, 5, Washington, DC: The World Bank. https://core.ac.uk/download/pdf/6314165.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Caliendo, M. ve Schmidl, R. (2016). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1-30.
 • Crepon, B. ve van den Berg, G. J. (2016). Active Labor Market Policies. Annual Review of Economics, 8(1), 521-546.
 • Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları [Basılmış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3(22), 133-162.
 • Fouge`re, D., Kramarz, F. ve Magnac, T. (2000). Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44(4-6), 928–942. http://ideas.repec.org /p/cpr/ceprdp/ 2394.html#download adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022).
 • Gökçe, P. Ö. (2021). Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gross, D. (1998). Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in Germany and Canada. Employment and Training Papers, 37, Geneva: ILO Employment and Training Department. http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120234.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Gündoğan, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakoç, Z. (2015). İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kluve, J. (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper, 37, Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18588/1/DP_06_037.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022). McKenzie, D. (2017). How Effective are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127-154. https://academic.oup.com/wbro/article/32/2/127/4064175 adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022). O’Higgins, N. (2004). Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment Policy in Europe and Central Asia, Università degli Studi di Salerno Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica. Discussion Paper, 85, Ottobre. https://core.ac.uk/download/pdf/6868005.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • Öksüz, N. (2012). Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Şahin, B. E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.
 • Şen, M. (2015). İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma [Basılmış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2021). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/53368/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2007). The World Youth Report 2007: Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges. NY: United Nations yayınları. https://www.un.org/ esa/ socdev/unyin/documents/wyr07_complete.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Wapler, R., Wolf, K. ve Wolff, J. (2022). Do Active Labor Market Policies for Welfare Recipients in Germany Raise Their Regional Outflow into Work?. Journal of Policy Modeling, 44(3), 550-563.
 • World Bank. (2008). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, DC: The World Bank and Oxford University Yayınları.
 • https://biennale.adeanet.org/Documentation/Papers%20for%20presentation/01.%20Session%201/Final%20PDF%20documents/Session%201%20Doc%201%20World%20Bank%20ENG.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zöllner, M., Fritsch, M. ve Wyrwich, M. (2016). An evaluation of German Active Labor Market Policies and İts Entrepreneurship Promotion. Jena Economic Research Papers, 22, Jena: Friedrich Schiller University.
 • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148901/1/875128408.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 284 - 295, 30.12.2022

Abstract

References

 • Değerlendirmesi: Denizli Ili Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-358.
 • Betcherman, G., Dar, A. N., Luinstra, A. ve Ogawa, M. (2000). Active Labor Market Programs: Policy İssues For East Asia. Social Protection Discussion Paper, 5, Washington, DC: The World Bank. https://core.ac.uk/download/pdf/6314165.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Caliendo, M. ve Schmidl, R. (2016). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1-30.
 • Crepon, B. ve van den Berg, G. J. (2016). Active Labor Market Policies. Annual Review of Economics, 8(1), 521-546.
 • Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları [Basılmış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3(22), 133-162.
 • Fouge`re, D., Kramarz, F. ve Magnac, T. (2000). Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44(4-6), 928–942. http://ideas.repec.org /p/cpr/ceprdp/ 2394.html#download adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022).
 • Gökçe, P. Ö. (2021). Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gross, D. (1998). Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in Germany and Canada. Employment and Training Papers, 37, Geneva: ILO Employment and Training Department. http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120234.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Gündoğan, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakoç, Z. (2015). İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kluve, J. (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper, 37, Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18588/1/DP_06_037.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022). McKenzie, D. (2017). How Effective are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127-154. https://academic.oup.com/wbro/article/32/2/127/4064175 adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022). O’Higgins, N. (2004). Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment Policy in Europe and Central Asia, Università degli Studi di Salerno Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica. Discussion Paper, 85, Ottobre. https://core.ac.uk/download/pdf/6868005.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • Öksüz, N. (2012). Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Şahin, B. E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.
 • Şen, M. (2015). İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma [Basılmış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2021). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/53368/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2007). The World Youth Report 2007: Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges. NY: United Nations yayınları. https://www.un.org/ esa/ socdev/unyin/documents/wyr07_complete.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Wapler, R., Wolf, K. ve Wolff, J. (2022). Do Active Labor Market Policies for Welfare Recipients in Germany Raise Their Regional Outflow into Work?. Journal of Policy Modeling, 44(3), 550-563.
 • World Bank. (2008). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, DC: The World Bank and Oxford University Yayınları.
 • https://biennale.adeanet.org/Documentation/Papers%20for%20presentation/01.%20Session%201/Final%20PDF%20documents/Session%201%20Doc%201%20World%20Bank%20ENG.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zöllner, M., Fritsch, M. ve Wyrwich, M. (2016). An evaluation of German Active Labor Market Policies and İts Entrepreneurship Promotion. Jena Economic Research Papers, 22, Jena: Friedrich Schiller University.
 • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148901/1/875128408.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 284 - 295, 30.12.2022

Abstract

References

 • Değerlendirmesi: Denizli Ili Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayrakdar, S. (2019). İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 339-358.
 • Betcherman, G., Dar, A. N., Luinstra, A. ve Ogawa, M. (2000). Active Labor Market Programs: Policy İssues For East Asia. Social Protection Discussion Paper, 5, Washington, DC: The World Bank. https://core.ac.uk/download/pdf/6314165.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Caliendo, M. ve Schmidl, R. (2016). Youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5(1), 1-30.
 • Crepon, B. ve van den Berg, G. J. (2016). Active Labor Market Policies. Annual Review of Economics, 8(1), 521-546.
 • Çetinkaya, E. (2008). Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları [Basılmış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Erdayı, A. U. (2009). Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye. Çalışma ve Toplum, 3(22), 133-162.
 • Fouge`re, D., Kramarz, F. ve Magnac, T. (2000). Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44(4-6), 928–942. http://ideas.repec.org /p/cpr/ceprdp/ 2394.html#download adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022).
 • Gökçe, P. Ö. (2021). Aktif İstihdam Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Aydın İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Gross, D. (1998). Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in Germany and Canada. Employment and Training Papers, 37, Geneva: ILO Employment and Training Department. http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_120234.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Gündoğan, N. (2001). Genç İşsizliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karakoç, Z. (2015). İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Kluve, J. (2006). The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper, 37, Essen: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/18588/1/DP_06_037.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022). McKenzie, D. (2017). How Effective are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence. The World Bank Research Observer, 32(2), 127-154. https://academic.oup.com/wbro/article/32/2/127/4064175 adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 15.04. 2022). O’Higgins, N. (2004). Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment Policy in Europe and Central Asia, Università degli Studi di Salerno Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica. Discussion Paper, 85, Ottobre. https://core.ac.uk/download/pdf/6868005.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 07.05.2022).
 • Öksüz, N. (2012). Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Saraç, H. (2017). Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği [Basılmış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Şahin, B. E. ve Sevimli, Y. (2013). Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-10.
 • Şahin, M., Nal, M. ve Kaya, F. (2019). Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 161-176.
 • Şen, M. (2015). İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma [Basılmış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2021). İŞKUR Faaliyet Raporu. Ankara: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. https://media.iskur.gov.tr/53368/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2007). The World Youth Report 2007: Young People’s Transition to Adulthood: Progress and Challenges. NY: United Nations yayınları. https://www.un.org/ esa/ socdev/unyin/documents/wyr07_complete.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Wapler, R., Wolf, K. ve Wolff, J. (2022). Do Active Labor Market Policies for Welfare Recipients in Germany Raise Their Regional Outflow into Work?. Journal of Policy Modeling, 44(3), 550-563.
 • World Bank. (2008). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. Washington, DC: The World Bank and Oxford University Yayınları.
 • https://biennale.adeanet.org/Documentation/Papers%20for%20presentation/01.%20Session%201/Final%20PDF%20documents/Session%201%20Doc%201%20World%20Bank%20ENG.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).
 • Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zöllner, M., Fritsch, M. ve Wyrwich, M. (2016). An evaluation of German Active Labor Market Policies and İts Entrepreneurship Promotion. Jena Economic Research Papers, 22, Jena: Friedrich Schiller University.
 • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/148901/1/875128408.pdf adresinden erişildi (Erişim Tarihi: 01.04. 2022).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hakan SARAÇ
It is not affiliated with an institution
0000-0001-5322-513X
Palestine


A. Utku ERDAYI
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1000-1253
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 46 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { cumusosbil1201489, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {284 - 295}, title = {TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)}, key = {cite}, author = {Saraç, Hakan and Erdayı, A. Utku} }
APA Saraç, H. & Erdayı, A. U. (2022). TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022) . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 284-295 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1201489
MLA Saraç, H. , Erdayı, A. U. "TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 284-295 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1201489>
Chicago Saraç, H. , Erdayı, A. U. "TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 284-295
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022) AU - HakanSaraç, A. UtkuErdayı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 295 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022) %A Hakan Saraç , A. Utku Erdayı %T TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022) %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Saraç, Hakan , Erdayı, A. Utku . "TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (December 2022): 284-295 .
AMA Saraç H. , Erdayı A. U. TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022). CUJOSS. 2022; 46(2): 284-295.
Vancouver Saraç H. , Erdayı A. U. TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022). Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 284-295.
IEEE H. Saraç and A. U. Erdayı , "TÜRKİYE'DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA İLİŞKİN YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ (2004-2022)", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 284-295, Dec. 2022

.