Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 33 - 50, 16.06.2022

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme (13. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Yayıncılık.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2016). Etkili Öğrenme ve Öğretme (9. Baskı). İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Akar, M. ve Doymuş, K. (2015). Birlikte Öğrenme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümlerinin Fen Bilimleri Dersinde Akademik Başarıya Etkisi (Kars İl Örneği). e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 79-87. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180113 adresinden edinilmiştir.
 • Alıcı, B. (2019). Jigsaw IV Tekniğinin 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Antekin, S. Ç. (2019). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Jigsaw IV Tekniğinin Akademik Başarıya, Türkçe Dersine Karşı Tutuma ve Biliş Ötesi Farkındalığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe Öğretiminde İstasyon Tekniği Kullanımının Öğrencilerde Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Baydar, A. (2015). Jigsaw Ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına ve akademik Başarılarına Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Baydar, A. ve Şimşek, U. (2017). Jigsaw ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. Turkish Studies (Elektronik), 12(18), 83-104. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZMk5UYzVPUT09 adresinden edinilmiştir.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K. ve Doğan, A. (2013). İşbirlikli Öğrenme Modeli ve Uygulaması. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qalitative Research for Education (5th Edition). Boston: Pearson Education Inc.
 • Borich, G. D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri. M. B. Acat (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bozpolat, E. (2012). Türkçe Dersinde Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniği İle Kullanılan Hikâye Haritası Yönteminin Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmeye Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Brooks, A. (2009). Regular College Preparatory Students’ Perceptions of The Student Teams Achievement Divisions Approach in An Academic College Preparatory Biology Class. [Unpublished Doctoral Thesis]. Walden University.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cahya, P. D. ve Sholihah, L. (2017). The Comparative Study of Using Number Head Together (NHT) and Cooperative İntegrated Reading and Composition (CİRC) Toward Students’ Reading Ability. Premise Journal, 6(2), 30-40. https://doi.org/10.24127/pj.v6i2.1014
 • Choi, B. K. ve Rhee, B. S. (2014). The İnfluences of Student Engagement, İnstitutional Mission, and Cooperative Learning Climate on The Generic Competency Development of Korean Undergraduate Students. Higher Education, 67(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9637-5
 • Demir, K. (2012). An Evaluation of The Combined Use of Creative Drama and Jigsaw II Techniques According To The Student Views: Case of a measurement and evaluation course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 455-459. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.680
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/45 adresinden edinilmiştir.
 • Ekinci, N. (2011). İşbirlikli Öğrenme. Ö. Demirel (Ed.). Eğitimde Yeni Yönelimler İçinde (5. Baskı, ss. 93-112). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Emir, S. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Programlandırılmış Öğretimin Tutuma, Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 68-89. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16548 adresinden edinilmiştir.
 • Er, H. (2017). The İmpact of Teaching The Subjects Under "Science in Time" Unit in The Social Studies Class in The 7th Grade Using Jigsaw Technique on The Academic Success of The Students. Universal Journal of Educational Research 5(5), 838-847. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050516
 • Erlidawati. E. ve Syarfuni. S. (2018). The Effect of Cooperative Integrated Reading and Composition on Reading Comprehension of IAIN Lhokseumawe, Indonesia. Advances in Language and Literary Studies, 9(4), 153–160. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.4p.153
 • Evcim, H. ve İpek, Ö. F. (2013). Effects of Jigsaw II on Academic Achievement in English Prep Classes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1651-1659. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.236
 • Genlott, A. A. ve Grönlund, Å. (2013). Improving Literacy Skills Through Learning Reading by Writing: The iWTR Method Presented and Tested. Computers & Education, 67, 98-104. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.03.007
 • Gillies, R. M. (2006). Teachers' and Students' Verbal Behaviours During Cooperative and Small‐Group Learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271-287. https://doi.org/10.1348/000709905X52337
 • Gonzales, W. D. W. ve Torres, P. L. (2015). Looking at CIRC Through Quantitative Lenses: Can It Improve The Reading Comprehension of Filipino ESL Learners? Online Submission, 15, 67-98. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED561680.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71988#page=221 adresinden edinilmiştir.
 • Gömleksiz, M. N. (2007). Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 27, 69-82. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=e55bcf9d-e636-4282-9e66-750ca37530df%40sessionmgr4007 adresinden edinilmiştir.
 • Gürbüz, H., Çakmak, M. ve Derman, M. (2004). Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 1-13.
 • İlgaz, S., Çalıklar, Ş., Yıldız, E. ve Şimşek, U. (2018). Jigsaw ve Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi ve Yöntem İle İlgili Görüşleri. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22(1), 307-322. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/456114 adresinden edinilmiştir.
 • Jalilifar, A. (2010). The Effect of Cooperative Learning Techniques on College Students’ Reading Comprehension. System, 38(1), 96-108. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.12.009
 • Johnson, R. T. ve Johnson, D. W. (1990). Social Skills for Successful Group Work. Educational Leaderslıip, 47(4), 29-33. https://www.researchgate.net/profile/David-Johnson-113/publication/234590538_Social_Skills_for_Successful_Group_Work/links/00b7d5261b54ebe322000000/Social-Skills-for-Successful-Group-Work.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Johnson D. W. ve Johnson R. T. (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, 38(2), 67-73. https://doi.org/10.1080/00405849909543834
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. ve Holubec, E. J. (1994). The New Cirefcs of Leaming, Cooperation in The Classroom. Virginia: Association for Süpervision and Curriculum Development.
 • Johnson, D. W., Holubec, E. J. ve Johnson, R. (1992). Advanced Cooperative Learning (3. Edition). London: Interaction Press..
 • Kagan, S. (1989). The Structural Approach To Cooperative Learning. Educational Leadership, 47(4), 12-15. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=The+structural+approach+to+cooperative+learning.+&btnG= adresinden edinilmiştir.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Rehber Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Komisyon (2014). Öğretim ilke ve Yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 244-254. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7799/102179 adresinden edinilmiştir.
 • Külahoğlu, Ş. Ö. (2006). Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri. L. Küçükahmet (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş İçinde (6. Baskı, ss. 71-92). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lehman, R. (2006). The Role of Emotion in Creating Instructor and Learner Presence in The Distance Education Experience. Journal of Cognitive Affective Learning, 2(2), 12-26. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.341&rep=rep1&type=pdf adresinden edinilmiştir.
 • Lin, L. L. (2010). Perspectives of Teachers and Students Toward Cooperative Learning Jigsaw Tasks in Taiwanese EFL Classrooms. [Unpublished doctoral thesis]. Alliant International University.
 • Maden, S. (2011). Jigsaw I Tekniğinin Yazılı Anlatım Becerisi Akademik Başarısına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 901-917. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qWXpNdz09 adresinden edinilmiştir.
 • Marks, M. B. ve O’Connor, A. H. (2013). Understanding Students’ Attitudes About Group Work: What Does This Suggest for Instructors of Business? Journal of Education for Business, 88(3), 147-158. https://doi.org/10.1080/08832323.2012.664579
 • Martin, B. L. ve Reigeluth, C. M. (1999). Affective Education and The Affective Domain: Implications for İnstructional-Design Theories and Models. C. M. Reigeluth (Ed.). In Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory (1. Edition, pp. 485-510). USA: Lawrence Erlbaum Publishing.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. California: Jossey-Bass Publishing.
 • Ocak, G. (2008). Yöntem ve Teknikler. G. Ocak (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri İçinde (2. Baskı, ss. 212-292). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.). (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Putri, D. S. A. (2013). The Use of Jigsaw II TEchnique and Still Pictures Combination To Improve Students’ Vocabulary Mastery. Journal of English Language Teaching, 2(2), 1-11. https://doi.org/10.15294/elt.v2i2.2387
 • Shaaban, K. (2006). An Initial Study of The Effects of Cooperative Learning on Reading Comprehension, Vocabulary Acquisition, and Motivation To Read. Reading Psychology, 27(5), 377-403. http://dx.doi.org/10.1080/02702710600846613
 • Shafiee, S. ve Khavaran, S. R. (2017). Effects of Cooperative Learning on Vocabulary Achievement of Reflective/Impulsive Iranian EFL Learners. International Journal of Foreign Language Teaching and Research, 5(17), 11-24. http://jfl.iaun.ac.ir/article_588022_6c355319ba39946f03f6636227fc2da0.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Sharan, Y. ve Sharan, S. (1990). Group İnvestigation Expands Cooperative Learning. Educational Leadership, 47(4), 17-21. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&scioq=Differentiating+cooperative+learning.+&q=Group+investigation+expands+cooperative+learning.+&btnG= adresinden edinilmiştir.
 • Slavin, R. E. (1999). Students Teams-Achievement Divisions. S. Sharan (Ed.). In Handbook of Cooperative Learning Methods (2. Ed., pp. 3-19). London: Praeger Publishing.
 • Sönmez, V. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taşkıran, P. (1994). Yaratıcı Bireylerin Yetiştirilmesi Açısından Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Thomas, T. A. (2014). Developing Team Skills Through A Collaborative Writing Assignment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(4), 479-495. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.850587
 • Türkben, T. (2015). Aktif Öğrenme Yöntemiyle Oluşturulmuş Sınıf Ortamınının Öğrenciler Üzerisindeki Etkisi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7). 899-916. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8331
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Yazma Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusuf, Y. Q., Natsir, Y. ve Hanum, L. (2015). A Teacher's Experience in Teaching with Student Teams-Achievement Division (STAD) Technique. International Journal of Instruction, 8(2), 99-112. http://dx.doi.org/10.12973/iji.2015.828a
 • Zarei, A. A. (2012). The Effects of STAD and CIRC on L2 Reading Comprehension and Vocabulary Learning. Frontiers of Language and Teaching, 3(5), 161-173. http://research.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1360578426.pdf adresinden edinilmiştir.

7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 33 - 50, 16.06.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı; 7. sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda kullanılan işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri arasında bulunan Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon, Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri ve Jigsaw II’nin uygulanmasına yönelik olarak öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini saptamaktır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde Sivas il merkezinde yer alan iki farklı ortaokulda üç şubede yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 59 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin uygulandığı üç araştırma grubu yer almaktadır. Araştırma nitel araştırma desenleri içinde yer alan betimsel durum araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesi amacıyla uygulama sürecinde gözlem formu, uygulama sonrasında ise yarı görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik çözümleme analiz yöntemi uygulanmış, bulgular frekans olarak sunulmuştur. Öğretmen ve öğrencilere uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler doğrultusunda kodlamalar birleştirilmiş ve beş farklı ana tema altında sunulmuştur. Her üç teknikle yapılan çalışmalarda öğrencilerin görüşlerinin birbirleriyle uyumlu olduğu görüldüğü için birlikte aynı tablo altında değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarıları, öğrenmeleri, iletişimleri ve derse aktif katılımları üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu ancak grup çalışmalarında bazı olumsuz durumların da ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif Öğrenme (13. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Yayıncılık.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2016). Etkili Öğrenme ve Öğretme (9. Baskı). İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Akar, M. ve Doymuş, K. (2015). Birlikte Öğrenme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümlerinin Fen Bilimleri Dersinde Akademik Başarıya Etkisi (Kars İl Örneği). e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 79-87. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/180113 adresinden edinilmiştir.
 • Alıcı, B. (2019). Jigsaw IV Tekniğinin 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Antekin, S. Ç. (2019). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Jigsaw IV Tekniğinin Akademik Başarıya, Türkçe Dersine Karşı Tutuma ve Biliş Ötesi Farkındalığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe Öğretiminde İstasyon Tekniği Kullanımının Öğrencilerde Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Baydar, A. (2015). Jigsaw Ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına ve akademik Başarılarına Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Baydar, A. ve Şimşek, U. (2017). Jigsaw ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. Turkish Studies (Elektronik), 12(18), 83-104. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZMk5UYzVPUT09 adresinden edinilmiştir.
 • Bayrakçeken, S., Doymuş, K. ve Doğan, A. (2013). İşbirlikli Öğrenme Modeli ve Uygulaması. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qalitative Research for Education (5th Edition). Boston: Pearson Education Inc.
 • Borich, G. D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri. M. B. Acat (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Bozpolat, E. (2012). Türkçe Dersinde Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniği İle Kullanılan Hikâye Haritası Yönteminin Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmeye Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Brooks, A. (2009). Regular College Preparatory Students’ Perceptions of The Student Teams Achievement Divisions Approach in An Academic College Preparatory Biology Class. [Unpublished Doctoral Thesis]. Walden University.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cahya, P. D. ve Sholihah, L. (2017). The Comparative Study of Using Number Head Together (NHT) and Cooperative İntegrated Reading and Composition (CİRC) Toward Students’ Reading Ability. Premise Journal, 6(2), 30-40. https://doi.org/10.24127/pj.v6i2.1014
 • Choi, B. K. ve Rhee, B. S. (2014). The İnfluences of Student Engagement, İnstitutional Mission, and Cooperative Learning Climate on The Generic Competency Development of Korean Undergraduate Students. Higher Education, 67(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9637-5
 • Demir, K. (2012). An Evaluation of The Combined Use of Creative Drama and Jigsaw II Techniques According To The Student Views: Case of a measurement and evaluation course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 455-459. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.680
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115. http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/45 adresinden edinilmiştir.
 • Ekinci, N. (2011). İşbirlikli Öğrenme. Ö. Demirel (Ed.). Eğitimde Yeni Yönelimler İçinde (5. Baskı, ss. 93-112). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Emir, S. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Programlandırılmış Öğretimin Tutuma, Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 68-89. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16548 adresinden edinilmiştir.
 • Er, H. (2017). The İmpact of Teaching The Subjects Under "Science in Time" Unit in The Social Studies Class in The 7th Grade Using Jigsaw Technique on The Academic Success of The Students. Universal Journal of Educational Research 5(5), 838-847. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050516
 • Erlidawati. E. ve Syarfuni. S. (2018). The Effect of Cooperative Integrated Reading and Composition on Reading Comprehension of IAIN Lhokseumawe, Indonesia. Advances in Language and Literary Studies, 9(4), 153–160. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.4p.153
 • Evcim, H. ve İpek, Ö. F. (2013). Effects of Jigsaw II on Academic Achievement in English Prep Classes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1651-1659. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.236
 • Genlott, A. A. ve Grönlund, Å. (2013). Improving Literacy Skills Through Learning Reading by Writing: The iWTR Method Presented and Tested. Computers & Education, 67, 98-104. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.03.007
 • Gillies, R. M. (2006). Teachers' and Students' Verbal Behaviours During Cooperative and Small‐Group Learning. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 271-287. https://doi.org/10.1348/000709905X52337
 • Gonzales, W. D. W. ve Torres, P. L. (2015). Looking at CIRC Through Quantitative Lenses: Can It Improve The Reading Comprehension of Filipino ESL Learners? Online Submission, 15, 67-98. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED561680.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Yöntemin Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi. [Basılmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Gömleksiz, M. N. (2003). İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71988#page=221 adresinden edinilmiştir.
 • Gömleksiz, M. N. (2007). Yeni İlköğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 27, 69-82. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=e55bcf9d-e636-4282-9e66-750ca37530df%40sessionmgr4007 adresinden edinilmiştir.
 • Gürbüz, H., Çakmak, M. ve Derman, M. (2004). Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 1-13.
 • İlgaz, S., Çalıklar, Ş., Yıldız, E. ve Şimşek, U. (2018). Jigsaw ve Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi ve Yöntem İle İlgili Görüşleri. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22(1), 307-322. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/456114 adresinden edinilmiştir.
 • Jalilifar, A. (2010). The Effect of Cooperative Learning Techniques on College Students’ Reading Comprehension. System, 38(1), 96-108. https://doi.org/10.1016/j.system.2009.12.009
 • Johnson, R. T. ve Johnson, D. W. (1990). Social Skills for Successful Group Work. Educational Leaderslıip, 47(4), 29-33. https://www.researchgate.net/profile/David-Johnson-113/publication/234590538_Social_Skills_for_Successful_Group_Work/links/00b7d5261b54ebe322000000/Social-Skills-for-Successful-Group-Work.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Johnson D. W. ve Johnson R. T. (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, 38(2), 67-73. https://doi.org/10.1080/00405849909543834
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. ve Holubec, E. J. (1994). The New Cirefcs of Leaming, Cooperation in The Classroom. Virginia: Association for Süpervision and Curriculum Development.
 • Johnson, D. W., Holubec, E. J. ve Johnson, R. (1992). Advanced Cooperative Learning (3. Edition). London: Interaction Press..
 • Kagan, S. (1989). The Structural Approach To Cooperative Learning. Educational Leadership, 47(4), 12-15. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=The+structural+approach+to+cooperative+learning.+&btnG= adresinden edinilmiştir.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Rehber Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Komisyon (2014). Öğretim ilke ve Yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köseoğlu, P. (2010). Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlik ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 244-254. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7799/102179 adresinden edinilmiştir.
 • Külahoğlu, Ş. Ö. (2006). Bir Bilim Olarak Eğitimin Temelleri. L. Küçükahmet (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş İçinde (6. Baskı, ss. 71-92). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Lehman, R. (2006). The Role of Emotion in Creating Instructor and Learner Presence in The Distance Education Experience. Journal of Cognitive Affective Learning, 2(2), 12-26. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.341&rep=rep1&type=pdf adresinden edinilmiştir.
 • Lin, L. L. (2010). Perspectives of Teachers and Students Toward Cooperative Learning Jigsaw Tasks in Taiwanese EFL Classrooms. [Unpublished doctoral thesis]. Alliant International University.
 • Maden, S. (2011). Jigsaw I Tekniğinin Yazılı Anlatım Becerisi Akademik Başarısına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 901-917. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qWXpNdz09 adresinden edinilmiştir.
 • Marks, M. B. ve O’Connor, A. H. (2013). Understanding Students’ Attitudes About Group Work: What Does This Suggest for Instructors of Business? Journal of Education for Business, 88(3), 147-158. https://doi.org/10.1080/08832323.2012.664579
 • Martin, B. L. ve Reigeluth, C. M. (1999). Affective Education and The Affective Domain: Implications for İnstructional-Design Theories and Models. C. M. Reigeluth (Ed.). In Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory (1. Edition, pp. 485-510). USA: Lawrence Erlbaum Publishing.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. California: Jossey-Bass Publishing.
 • Ocak, G. (2008). Yöntem ve Teknikler. G. Ocak (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri İçinde (2. Baskı, ss. 212-292). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.). (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Putri, D. S. A. (2013). The Use of Jigsaw II TEchnique and Still Pictures Combination To Improve Students’ Vocabulary Mastery. Journal of English Language Teaching, 2(2), 1-11. https://doi.org/10.15294/elt.v2i2.2387
 • Shaaban, K. (2006). An Initial Study of The Effects of Cooperative Learning on Reading Comprehension, Vocabulary Acquisition, and Motivation To Read. Reading Psychology, 27(5), 377-403. http://dx.doi.org/10.1080/02702710600846613
 • Shafiee, S. ve Khavaran, S. R. (2017). Effects of Cooperative Learning on Vocabulary Achievement of Reflective/Impulsive Iranian EFL Learners. International Journal of Foreign Language Teaching and Research, 5(17), 11-24. http://jfl.iaun.ac.ir/article_588022_6c355319ba39946f03f6636227fc2da0.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Sharan, Y. ve Sharan, S. (1990). Group İnvestigation Expands Cooperative Learning. Educational Leadership, 47(4), 17-21. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&scioq=Differentiating+cooperative+learning.+&q=Group+investigation+expands+cooperative+learning.+&btnG= adresinden edinilmiştir.
 • Slavin, R. E. (1999). Students Teams-Achievement Divisions. S. Sharan (Ed.). In Handbook of Cooperative Learning Methods (2. Ed., pp. 3-19). London: Praeger Publishing.
 • Sönmez, V. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taşkıran, P. (1994). Yaratıcı Bireylerin Yetiştirilmesi Açısından Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Thomas, T. A. (2014). Developing Team Skills Through A Collaborative Writing Assignment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(4), 479-495. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.850587
 • Türkben, T. (2015). Aktif Öğrenme Yöntemiyle Oluşturulmuş Sınıf Ortamınının Öğrenciler Üzerisindeki Etkisi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7). 899-916. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8331
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Yazma Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarıları ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yusuf, Y. Q., Natsir, Y. ve Hanum, L. (2015). A Teacher's Experience in Teaching with Student Teams-Achievement Division (STAD) Technique. International Journal of Instruction, 8(2), 99-112. http://dx.doi.org/10.12973/iji.2015.828a
 • Zarei, A. A. (2012). The Effects of STAD and CIRC on L2 Reading Comprehension and Vocabulary Learning. Frontiers of Language and Teaching, 3(5), 161-173. http://research.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/090ad_1360578426.pdf adresinden edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Aysel ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY
0000-0002-8775-1119
Türkiye


Ali Osman ENGİN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3705-6548
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Teşekkür TÜBİTAK'A DOKTORA SÜRECİNDE VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.
Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1111864, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {33 - 50}, title = {7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Aysel and Engin, Ali Osman} }
APA Arslan, A. & Engin, A. O. (2022). 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 33-50 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1111864
MLA Arslan, A. , Engin, A. O. "7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 33-50 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1111864>
Chicago Arslan, A. , Engin, A. O. "7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 33-50
RIS TY - JOUR T1 - 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ AU - AyselArslan, Ali OsmanEngin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 50 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %A Aysel Arslan , Ali Osman Engin %T 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Aysel , Engin, Ali Osman . "7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 33-50 .
AMA Arslan A. , Engin A. O. 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. CUJOSS. 2022; 46(1): 33-50.
Vancouver Arslan A. , Engin A. O. 7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 33-50.
IEEE A. Arslan ve A. O. Engin , "7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 33-50, Haz. 2022