Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 103 - 117, 16.06.2022

Öz

Bu çalışmanın temel amacı; öğretmenlerin eğitim öğretim etkinliklerinde ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüşlerinde, Dr. Özgür Bolat’ın “Beni Ödülle Cezalandırma” kitabını okumalarından sonra bir farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenemoloji) olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu farklı branşlardan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüşlerinin, ilgili kitaptan önemli ölçüde etkilendiği izlenmiştir. Kitabın görüşmeciler tarafından genel değerlendirmesinde ise okuyucular kitabı faydalı bulduklarını, ödül ve ceza kullanımına ilişkin farkındalık yarattığını, anlatımının duruluğunu ve örneklerin çarpıcılığını ifade ettikleri görülmüştür. Kitaba yönelik olumsuz değerlendirmeler ise tekrarlara düşmesi, kitabın önerilerinin toplumsal gerçeklikle örtüşmemesi ve dolayısıyla uygulama şansının zayıf olduğuna yöneliktir. Araştırma sonucunda özellikle öğretmenlerin hizmet öncesinde ve hizmet içi gelişim programlarında alternatif bir yöntem olarak onların mesleki anlamda nitelikli kitapları okumaya yönlendirilmeleri önerilmektedir. Ayrıca mesleki anlamda farkındalık yaratabilecek bu türden kitapların sayısının ve niteliğinin artması hem öğretmenlere hem de ebeveynlere katkı sağlaması açısından önemli görülmektedir.

Kaynakça

 • Abdurrezzak, S. ve Üstüner, M. (2020). Algılanan müdür yönetim tarzı ve içsel motivasyonun öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 151-168. doi: 10.24315/tred.604753
 • Akagündüz, B. (2021). Ergenlerde Ödül ve Ceza Algısı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). MEF Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İstanbul.
 • Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209753 adresinden edinilmiştir.
 • Alkan, H. B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri ve okulda şiddet (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Altındağ, E. ve Akgün, B. (2015). Örgütlerde Ödüllendirmenin İş gören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 281-297. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183380 adresinden edinilmiştir.
 • Atabay, E. ve Albayrak, M. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Oyunlaştırma İle Algoritma Eğitimi Verilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), 856-868. doi: 10.21923/jesd.672232
 • Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aypay, A. (2018). Ortaokulda ödül bağımlılığı-ceza hassasiyeti ve ödül bağımlılığı-okul tükenmişliği arasındaki yordayıcı ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 43(194). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.6909
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 567-580. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29416/313579 adresinden edinilmiştir.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve Öğrenme. (4. Baskı) Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. doi: 10.31592/aeusbed.598299
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer. Başaran, Y. (2017) Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495. https://www.researchgate.net/profile/Yagmur-Koc/publication/317485692_SOSYAL_BILIMLERDE_ORNEKLEME_KURAMI/links/59bbc982a6fdcca8e5620b65/SOSYAL-BILIMLERDE-OeRNEKLEME-KURAMI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bayırlı, H., Doruk, O. ve Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar Örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 865-894. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.5m Bilgin, N. (1981). Eğitim ve öğretimde ödül ve ceza üstüne. Eğitim ve Bilim, 5(30). http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/5524 adresinden erişilmiştir.
 • Binici, Z. (2020). Ödül ve ceza sisteminde değişim. Okulda Değişim, 64. http://tde.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/OKULDA_DEGISIM.pdf#page=64 adresinden erişilmiştir.
 • Buz, S. ve Ülküer, N. S. (1988). 5-6 yaş arasındaki çocukların ana-babalarının ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri. Eğitim ve Bilim, 12(69). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/5975/2106 adresinden erişilmiştir.
 • Can, E. ve Arslan, B. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 195-219. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/506888 adresinden edinilmiştir.
 • Curzon, L. B. (2004). Teaching in further education an outline of principles and practise. New York: Continuum.
 • Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş.
 • Çalık, C. ve Şehitoğlu, E. T. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 34(170). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/470428 adresinden edinilmiştir.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Ingquiry, 11(4), 227-268. https://users.ugent.be/~wbeyers/scripties2011/artikels/Deci&Ryan_2000.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Dökmen, Ü. (2005). İletişim çatışmaları ve empati: Küçük şeyler... İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dönmezer, S. (1982). Türk toplumunda sosyal kontrol aracı olarak ceza ve ödüllendirme. Journal of Istanbul University Law Faculty, 48(1-4), 295-315. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95940 adresinden edinilmiştir.
 • Duman, B. (2009). Neden beyin temelli öğrenme? Ankara: Pegem Akademi.
 • Eısenberger, R., Rohades, L. ve Cameron, J. (1999). “Does Pay for Performance Increase or Decrease Perceived Self-Determination and Intrinsic Motivation”, Journal of Personality and Social Psychology, 77 (5), 1026-1040. doi: 10.1037%2F0022-3514.77.5.1026
 • Elstad, E., Christophersen, K. ve Turmo, A. (2012). The Influence of Parents and Teachers on the Deep Learning Approach of Pupils in Norwegian Upper-Secondary Schools. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(1), 26. http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/1668/Art_26_686.pdf?sequence=1 adresinden edinilmiştir.
 • Erbaş, I. ve Tola, M. S. (2019). The effect of Reward and Punishment on pupils at primary schools.(Case study: Memorial International School of Tirana). BJES, 93. http://bjes.beder.edu.al/uploads/volume_20__jun19.pdf#page=97 adresinden edinilmiştir.
 • Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. Elementary Education Online, 4(1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91079 adresinden edinilmiştir.
 • Erdem, A. R. (2012). Sınıfta Güdüleme, Hüseyin Kıran (Ed.) içinde Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erkan, U. (2017). Ortaokul Öğretmenlerini Motive Etmede Ödülün Rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fuad, M., Suyanto, E. S. ve Muhammad, U. A. (2021). Can ‘reward and punishment’improve student motivation?. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 10(1), 165-171. http://repository.lppm.unila.ac.id/33325/ adresinden edinilmiştir.
 • Gökbayrak, N. C. (2020). Çaba-ödül dengesizliği ve örgütsel adalet arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Greasley, K., Ashworth, P. (2007). The Phenomenology of “approach to studying”: The university student’s studies within the lifework. British Educational Research Journal, 32, 819-843. https://doi.org/10.1080/01411920701656977
 • Gunayu, W. A. (2021). The Implementatıon Of Reward And Punıshment In Englısh Learnıng At Grade VII Of Smp Negeri 1 Binjai. http://digilib.unimed.ac.id/44018/1/Fulltext.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2011). Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 10-23. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05UQXpNdz09 adresinden edinilmiştir.
 • Güzelyurt, T., Tok, F., Tümas, Ç. ve Uruğ, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüşleri. Temel Eğitim, 1(4), 21-28. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/850542 adresinden erişilmiştir.
 • Hayamizu, T. (1997). Between intrinsic and extrinsic motivation: Examination of reasons for academic study based on the theory of internalization. Japanese psychological research, 39(2), 98-108. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5884.00043 adresinden erişilmiştir.
 • Irawati, I. ve Syafei, A. F. R. (2016). The Use Of Reward And Punishment To Increase Young Learners’Motivatıon In Learning English As Foreign Language Adapted To Indonesian Context. Journal of English Language Teaching, 5(1), 265-271. doi: 10.24036/jelt.v5i1.7312
 • Işıkoğlu, R. B. ve Kesebir, S. (2020). Orta çocuklukta güvenli bağlanma ve ödül-ceza kullanımı ile davranış problemleri arasındaki ilişki. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 43.
 • Jabeen, L., Iqbal, N., Haider, N. ve Iqbal, S. (2015). Cross correlation analysis of reward & punishment on students learning behavior. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 59, 61-64. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.59.61
 • Kant, I. (2004). Eğitim Üzerine. Ankara: Yeryüzü.
 • Karaçanta, H. (2009). Anne babanın uyguladığı ceza ile çocuğun anne babaya karşı sevgisi arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 41-49. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/296440 adresinden edinilmiştir.
 • Karadaş, C. (2020). Anne-babaların kullandıkları ödül-ceza yöntemlerinin çocuklarının akademik başarıları üzerindeki etkisi: Akademik erteleme ve ders çalışma süresinin aracılık rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Malatya.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kayadibi, F. (2002). Sevgi faktörünün eğitim verimliliği üzerine etkisi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology, (5). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10117 adresinden edinilmiştir.
 • Kayikci, M. (2013). İlkokullarda sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme yolları (ödül ceza yöntemi) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Keller, U. (1995). Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice for Researchers. London: Sage.
 • Korkut, A. (2019). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Malatya.
 • Koyuncu, Ö. (2016). Ödül Türleri. 16.02.2022 tarihinde prezi.com: https://prezi.com/njfdxvhseimo/odul-turleri/ adresinden alındı. Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology, Beverly Hills: Sage.
 • Kutlu, L., Batmaz, M., Bozkurt, G., Gençtürk, N. ve Gül, A. (2007). Annelere çocukluklarında uygulanan ceza yöntemleri ile çocuklarına uyguladıkları ceza yöntemleri arasındaki ilişki/The relation between punishment methods applied to mothers in their own childhood and punishment methods applying to their children. Anadolu Psikiyatri Dergisi, (1), 22. https://drive.google.com/file/d/16dlhdWDHDUpc_x5dOYHOL4V5R0rhC5tE/view adresinden edinilmiştir.
 • LeBoeuf, M. (1986). The 10 Best Ways to Reward Good Work. Child Care Information Exchange, 50, 7-9. https://eric.ed.gov/?id=EJ340389 adresinden edinilmiştir.
 • Lumsdaine, E. (1995). Creative problem solving. New York: McGraw-Hıll.
 • Mahiroğlu, A. ve Buluç, B. (2003). Orta öğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 81-95. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRrek5EYzM adresinden edinilmiştir.
 • Matson, K. (2005). Why “Active learning” Can be perilous to the profession. Academe, 91(1). 23-26. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185769 adresinden edinilmiştir.
 • Mumford, A. (1992). Individual and organizational learning. The pursuit of change, management decision, Industrial and Commercial Training, 30,(6), 143-148. https://doi.org/10.1108/EUM0000000001581
 • Navaro, L. (2001). Gerçekten beni duyuyor musun? İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Nazlı, M. (2015). Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Tanyaş, B. (2014). Nitel araştırma yöntemlerine giriş: Genel ilkeler ve psikolojideki uygulamaları. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5(1), 25-38. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33481157/25-38 adresinden edinilmiştir.
 • Öngel, Ü. (2003). Şekerli eğitim: Davranışçılığın eğitim uygulamalarındaki sakıncaları ve alternatif modeller. XII. Eğitim Bilimleri Kongre Kitapçığı. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Özdemir, A. ve Yılmaz, A. (2019). Eğitimde kullanılan ödül ceza uygulamalarının, öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin duyuşsal alanları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(3), 773-799. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpjNE1EazVPUT09 adresinden edinilmiştir.
 • Özdemir, İ. E. (2011). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar ve yönetimi. M. Ç. Özdemir (Ed.). içinde, Sınıf yönetimi. İkinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özder, H., Seyhani, M. ve Konedralı, G. (2009). KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57), 109-131. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108270 adresinden edinilmiştir.
 • Özgür, B. (2011). Yönetim tarzları ve etkileri. Maliye dergisi, 161, 215-230. https://www.acarindex.com/pdfler/4beb61e3-f6e9.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Özpehlivan, M. (2018). İş tatmini: Kavramsal gelişimi, bireysel ve örgütsel etkileri, yararları ve sonuçları. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 43-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/42811/474446 adresinden edinilmiştir.
 • Pehlivan, H. (2006). Eğitimde temel kavramlar. Ankara: Asil Yayınları.
 • Pehlivan, H., Köseoğlu, P. ve Şen, Z. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında uygulanan ödül, ceza ve ayrımcılığa ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 17(4). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506970
 • Reeves, T. C. ve Reeves, P. M. (1997). “Effective Dimensions of Interactive Learning on the World Wide Web”. In B. H. Khan (Ed.), Web-Based Instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 59-66.
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32119 adresinden edinilmiştir.
 • Seyrek, M. (2021). Öğretmen, öğrenci ve veli tarafından belirlenen ödüllerin etkililiğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sidin, S. A. (2021). The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents. In Ninth International Conference on Language and Arts (ICLA 2020), 251-255, Atlantis Press.
 • Şendurur, Y. (2001). Keman eğitiminde etkili öğrenme öğretme yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/77465 adresinden edinilmiştir.
 • Tekin, H. H. ve Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4163 adresinden edinilmiştir.
 • Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking: norms-technical manual (Bensenville, Illinois, Scholastic Testing Service). https://learnmore.duke.edu/certificates/innovation-critical-thinking?gclid adresinden erişilmiştir.
 • Turhan, M. ve Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5Ua3lNZz09 adresinden edinilmiştir.
 • Uysal, H., Burçak, F., Tepetaş, G. Ş. ve Akman, B. (2014). Preschool education and primary school preservice teachers’ perceptions about classroom management: A metaphorical analysis. International Journal of Instruction, 7(2), 165-180. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085249.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Uysal, H., Altınkaynak, Ş. Ö., Taşkın, N. ve Akman, B. (2018). Çocukların ödül ve ceza algıları ile öğretmenlerin disiplin hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 1-12. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.735 Warneken, F. ve Tomasello, M. (2008). Extrinsic rewards undermine altruistic tendencies in 20-montholds. Developmental Psychology, 44(6), 1785-1788. https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0013860
 • Wong, P.M. ve Wong, C.S. (2005). Promotion criteria and satisfaction of school. Educational Managment Administration Leadership, 33(4), 423–447. doi: 10.1177/1741143205056216
 • Yaman, E. ve Güven, N. (2014). Öğrencilerin motivasyon düzeyine etki eden önemli bir kavram: Ödül ve ceza. Journal of Human Sciences, 11(1), 1163-1177. https://www.researchgate.net/publication/269525724 adresinden edinilmiştir.
 • Yavuz, M. (2009). Okul müdürlerinin yönetimle ilgili görüş ve uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 121-155. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302497 adresinden edinilmiştir.
 • Yıldırım, İ. (1989). Öğretmen gözüyle okul müdürleri. Eğitim Ve Bilim, 13(74). http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/5842 adresinden edinilmiştir.
 • Yontar, A. ve Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan yaptırımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/580 adresinden edinilmiştir.
 • Yumuşak, G. ve Balcı, Ö. (2018). Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 223-254. https://doi.org/10.31795/baunsobed.489128

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 103 - 117, 16.06.2022

Öz

Kaynakça

 • Abdurrezzak, S. ve Üstüner, M. (2020). Algılanan müdür yönetim tarzı ve içsel motivasyonun öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 151-168. doi: 10.24315/tred.604753
 • Akagündüz, B. (2021). Ergenlerde Ödül ve Ceza Algısı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). MEF Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İstanbul.
 • Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209753 adresinden edinilmiştir.
 • Alkan, H. B. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri ve okulda şiddet (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Altındağ, E. ve Akgün, B. (2015). Örgütlerde Ödüllendirmenin İş gören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 281-297. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183380 adresinden edinilmiştir.
 • Atabay, E. ve Albayrak, M. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Oyunlaştırma İle Algoritma Eğitimi Verilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(3), 856-868. doi: 10.21923/jesd.672232
 • Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aypay, A. (2018). Ortaokulda ödül bağımlılığı-ceza hassasiyeti ve ödül bağımlılığı-okul tükenmişliği arasındaki yordayıcı ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 43(194). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.6909
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 567-580. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29416/313579 adresinden edinilmiştir.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve Öğrenme. (4. Baskı) Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. doi: 10.31592/aeusbed.598299
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer. Başaran, Y. (2017) Sosyal Bilimlerde Örnekleme Kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(47), 480-495. https://www.researchgate.net/profile/Yagmur-Koc/publication/317485692_SOSYAL_BILIMLERDE_ORNEKLEME_KURAMI/links/59bbc982a6fdcca8e5620b65/SOSYAL-BILIMLERDE-OeRNEKLEME-KURAMI.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bayırlı, H., Doruk, O. ve Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar Örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 865-894. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.5m Bilgin, N. (1981). Eğitim ve öğretimde ödül ve ceza üstüne. Eğitim ve Bilim, 5(30). http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/5524 adresinden erişilmiştir.
 • Binici, Z. (2020). Ödül ve ceza sisteminde değişim. Okulda Değişim, 64. http://tde.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/OKULDA_DEGISIM.pdf#page=64 adresinden erişilmiştir.
 • Buz, S. ve Ülküer, N. S. (1988). 5-6 yaş arasındaki çocukların ana-babalarının ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri. Eğitim ve Bilim, 12(69). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/5975/2106 adresinden erişilmiştir.
 • Can, E. ve Arslan, B. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(18), 195-219. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/506888 adresinden edinilmiştir.
 • Curzon, L. B. (2004). Teaching in further education an outline of principles and practise. New York: Continuum.
 • Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş.
 • Çalık, C. ve Şehitoğlu, E. T. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 34(170). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/470428 adresinden edinilmiştir.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Ingquiry, 11(4), 227-268. https://users.ugent.be/~wbeyers/scripties2011/artikels/Deci&Ryan_2000.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Dökmen, Ü. (2005). İletişim çatışmaları ve empati: Küçük şeyler... İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dönmezer, S. (1982). Türk toplumunda sosyal kontrol aracı olarak ceza ve ödüllendirme. Journal of Istanbul University Law Faculty, 48(1-4), 295-315. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95940 adresinden edinilmiştir.
 • Duman, B. (2009). Neden beyin temelli öğrenme? Ankara: Pegem Akademi.
 • Eısenberger, R., Rohades, L. ve Cameron, J. (1999). “Does Pay for Performance Increase or Decrease Perceived Self-Determination and Intrinsic Motivation”, Journal of Personality and Social Psychology, 77 (5), 1026-1040. doi: 10.1037%2F0022-3514.77.5.1026
 • Elstad, E., Christophersen, K. ve Turmo, A. (2012). The Influence of Parents and Teachers on the Deep Learning Approach of Pupils in Norwegian Upper-Secondary Schools. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(1), 26. http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/1668/Art_26_686.pdf?sequence=1 adresinden edinilmiştir.
 • Erbaş, I. ve Tola, M. S. (2019). The effect of Reward and Punishment on pupils at primary schools.(Case study: Memorial International School of Tirana). BJES, 93. http://bjes.beder.edu.al/uploads/volume_20__jun19.pdf#page=97 adresinden edinilmiştir.
 • Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. Elementary Education Online, 4(1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/91079 adresinden edinilmiştir.
 • Erdem, A. R. (2012). Sınıfta Güdüleme, Hüseyin Kıran (Ed.) içinde Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erkan, U. (2017). Ortaokul Öğretmenlerini Motive Etmede Ödülün Rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fuad, M., Suyanto, E. S. ve Muhammad, U. A. (2021). Can ‘reward and punishment’improve student motivation?. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 10(1), 165-171. http://repository.lppm.unila.ac.id/33325/ adresinden edinilmiştir.
 • Gökbayrak, N. C. (2020). Çaba-ödül dengesizliği ve örgütsel adalet arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Greasley, K., Ashworth, P. (2007). The Phenomenology of “approach to studying”: The university student’s studies within the lifework. British Educational Research Journal, 32, 819-843. https://doi.org/10.1080/01411920701656977
 • Gunayu, W. A. (2021). The Implementatıon Of Reward And Punıshment In Englısh Learnıng At Grade VII Of Smp Negeri 1 Binjai. http://digilib.unimed.ac.id/44018/1/Fulltext.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2011). Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 10-23. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05UQXpNdz09 adresinden edinilmiştir.
 • Güzelyurt, T., Tok, F., Tümas, Ç. ve Uruğ, Ş. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza kullanımına ilişkin görüşleri. Temel Eğitim, 1(4), 21-28. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/850542 adresinden erişilmiştir.
 • Hayamizu, T. (1997). Between intrinsic and extrinsic motivation: Examination of reasons for academic study based on the theory of internalization. Japanese psychological research, 39(2), 98-108. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-5884.00043 adresinden erişilmiştir.
 • Irawati, I. ve Syafei, A. F. R. (2016). The Use Of Reward And Punishment To Increase Young Learners’Motivatıon In Learning English As Foreign Language Adapted To Indonesian Context. Journal of English Language Teaching, 5(1), 265-271. doi: 10.24036/jelt.v5i1.7312
 • Işıkoğlu, R. B. ve Kesebir, S. (2020). Orta çocuklukta güvenli bağlanma ve ödül-ceza kullanımı ile davranış problemleri arasındaki ilişki. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 43.
 • Jabeen, L., Iqbal, N., Haider, N. ve Iqbal, S. (2015). Cross correlation analysis of reward & punishment on students learning behavior. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 59, 61-64. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.59.61
 • Kant, I. (2004). Eğitim Üzerine. Ankara: Yeryüzü.
 • Karaçanta, H. (2009). Anne babanın uyguladığı ceza ile çocuğun anne babaya karşı sevgisi arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 41-49. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/296440 adresinden edinilmiştir.
 • Karadaş, C. (2020). Anne-babaların kullandıkları ödül-ceza yöntemlerinin çocuklarının akademik başarıları üzerindeki etkisi: Akademik erteleme ve ders çalışma süresinin aracılık rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Malatya.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kayadibi, F. (2002). Sevgi faktörünün eğitim verimliliği üzerine etkisi. Journal of Istanbul University Faculty of Theology, (5). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10117 adresinden edinilmiştir.
 • Kayikci, M. (2013). İlkokullarda sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme yolları (ödül ceza yöntemi) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Keller, U. (1995). Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice for Researchers. London: Sage.
 • Korkut, A. (2019). Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Malatya.
 • Koyuncu, Ö. (2016). Ödül Türleri. 16.02.2022 tarihinde prezi.com: https://prezi.com/njfdxvhseimo/odul-turleri/ adresinden alındı. Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology, Beverly Hills: Sage.
 • Kutlu, L., Batmaz, M., Bozkurt, G., Gençtürk, N. ve Gül, A. (2007). Annelere çocukluklarında uygulanan ceza yöntemleri ile çocuklarına uyguladıkları ceza yöntemleri arasındaki ilişki/The relation between punishment methods applied to mothers in their own childhood and punishment methods applying to their children. Anadolu Psikiyatri Dergisi, (1), 22. https://drive.google.com/file/d/16dlhdWDHDUpc_x5dOYHOL4V5R0rhC5tE/view adresinden edinilmiştir.
 • LeBoeuf, M. (1986). The 10 Best Ways to Reward Good Work. Child Care Information Exchange, 50, 7-9. https://eric.ed.gov/?id=EJ340389 adresinden edinilmiştir.
 • Lumsdaine, E. (1995). Creative problem solving. New York: McGraw-Hıll.
 • Mahiroğlu, A. ve Buluç, B. (2003). Orta öğretim kurumlarında fiziksel ceza uygulamaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 81-95. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRrek5EYzM adresinden edinilmiştir.
 • Matson, K. (2005). Why “Active learning” Can be perilous to the profession. Academe, 91(1). 23-26. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185769 adresinden edinilmiştir.
 • Mumford, A. (1992). Individual and organizational learning. The pursuit of change, management decision, Industrial and Commercial Training, 30,(6), 143-148. https://doi.org/10.1108/EUM0000000001581
 • Navaro, L. (2001). Gerçekten beni duyuyor musun? İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Nazlı, M. (2015). Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • Tanyaş, B. (2014). Nitel araştırma yöntemlerine giriş: Genel ilkeler ve psikolojideki uygulamaları. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5(1), 25-38. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33481157/25-38 adresinden edinilmiştir.
 • Öngel, Ü. (2003). Şekerli eğitim: Davranışçılığın eğitim uygulamalarındaki sakıncaları ve alternatif modeller. XII. Eğitim Bilimleri Kongre Kitapçığı. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Özdemir, A. ve Yılmaz, A. (2019). Eğitimde kullanılan ödül ceza uygulamalarının, öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin duyuşsal alanları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(3), 773-799. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpjNE1EazVPUT09 adresinden edinilmiştir.
 • Özdemir, İ. E. (2011). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar ve yönetimi. M. Ç. Özdemir (Ed.). içinde, Sınıf yönetimi. İkinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özder, H., Seyhani, M. ve Konedralı, G. (2009). KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57(57), 109-131. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108270 adresinden edinilmiştir.
 • Özgür, B. (2011). Yönetim tarzları ve etkileri. Maliye dergisi, 161, 215-230. https://www.acarindex.com/pdfler/4beb61e3-f6e9.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Özpehlivan, M. (2018). İş tatmini: Kavramsal gelişimi, bireysel ve örgütsel etkileri, yararları ve sonuçları. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 43-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/42811/474446 adresinden edinilmiştir.
 • Pehlivan, H. (2006). Eğitimde temel kavramlar. Ankara: Asil Yayınları.
 • Pehlivan, H., Köseoğlu, P. ve Şen, Z. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında uygulanan ödül, ceza ve ayrımcılığa ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 17(4). https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506970
 • Reeves, T. C. ve Reeves, P. M. (1997). “Effective Dimensions of Interactive Learning on the World Wide Web”. In B. H. Khan (Ed.), Web-Based Instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 59-66.
 • Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32119 adresinden edinilmiştir.
 • Seyrek, M. (2021). Öğretmen, öğrenci ve veli tarafından belirlenen ödüllerin etkililiğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sidin, S. A. (2021). The Application of Reward and Punishment in Teaching Adolescents. In Ninth International Conference on Language and Arts (ICLA 2020), 251-255, Atlantis Press.
 • Şendurur, Y. (2001). Keman eğitiminde etkili öğrenme öğretme yöntemleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/77465 adresinden edinilmiştir.
 • Tekin, H. H. ve Tekin, H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4163 adresinden edinilmiştir.
 • Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking: norms-technical manual (Bensenville, Illinois, Scholastic Testing Service). https://learnmore.duke.edu/certificates/innovation-critical-thinking?gclid adresinden erişilmiştir.
 • Turhan, M. ve Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5Ua3lNZz09 adresinden edinilmiştir.
 • Uysal, H., Burçak, F., Tepetaş, G. Ş. ve Akman, B. (2014). Preschool education and primary school preservice teachers’ perceptions about classroom management: A metaphorical analysis. International Journal of Instruction, 7(2), 165-180. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085249.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Uysal, H., Altınkaynak, Ş. Ö., Taşkın, N. ve Akman, B. (2018). Çocukların ödül ve ceza algıları ile öğretmenlerin disiplin hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 1-12. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.735 Warneken, F. ve Tomasello, M. (2008). Extrinsic rewards undermine altruistic tendencies in 20-montholds. Developmental Psychology, 44(6), 1785-1788. https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0013860
 • Wong, P.M. ve Wong, C.S. (2005). Promotion criteria and satisfaction of school. Educational Managment Administration Leadership, 33(4), 423–447. doi: 10.1177/1741143205056216
 • Yaman, E. ve Güven, N. (2014). Öğrencilerin motivasyon düzeyine etki eden önemli bir kavram: Ödül ve ceza. Journal of Human Sciences, 11(1), 1163-1177. https://www.researchgate.net/publication/269525724 adresinden edinilmiştir.
 • Yavuz, M. (2009). Okul müdürlerinin yönetimle ilgili görüş ve uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 121-155. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302497 adresinden edinilmiştir.
 • Yıldırım, İ. (1989). Öğretmen gözüyle okul müdürleri. Eğitim Ve Bilim, 13(74). http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/5842 adresinden edinilmiştir.
 • Yontar, A. ve Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan yaptırımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/580 adresinden edinilmiştir.
 • Yumuşak, G. ve Balcı, Ö. (2018). Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 223-254. https://doi.org/10.31795/baunsobed.489128

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Osman KELEŞ> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4835-6308
Türkiye


Hilal KAHRAMAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-5680-8362
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1096682, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {103 - 117}, title = {EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Keleş, Osman and Kahraman, Hilal} }
APA Keleş, O. & Kahraman, H. (2022). EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 103-117 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1096682
MLA Keleş, O. , Kahraman, H. "EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 103-117 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1096682>
Chicago Keleş, O. , Kahraman, H. "EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ AU - OsmanKeleş, HilalKahraman Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ %A Osman Keleş , Hilal Kahraman %T EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Keleş, Osman , Kahraman, Hilal . "EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 103-117 .
AMA Keleş O. , Kahraman H. EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. CUJOSS. 2022; 46(1): 103-117.
Vancouver Keleş O. , Kahraman H. EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 103-117.
IEEE O. Keleş ve H. Kahraman , "EĞİTİMDE ÖDÜL VE CEZA KULLANIMI: "BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA" KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 103-117, Haz. 2022