Cilt: 45 Sayı: 2, 22.12.2021

Yıl: 2021

Articles

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı sosyal bilimler merkezli akademik-bilimsel çalışmaların ilgili okurlara ulaşmasını ve söz konusu alanda bilime katkı sağlamaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Alman Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarındaki çalışmaları kabul etmektedir.


- Yazı İlkeleri:
* Derginin yazım dili, Türkçedir; ancak, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça veya Çağdaş Türk Lehçelerinden biri ile kaleme alınmış yazılar da dergimizde yayımlanabilir. Bu dillerden başka bir dilde yazılan yazı değerlendirmeye alınmaz.
* Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen yazılarda sırasıyla şu kısımlar mutlaka bulunmalıdır: Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler, İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler; ana metin, sonuç ve kaynakça. Yazarlar isteklerine göre makalelerinin en son kısmına görseller başta olmak üzere ekler koyabilirler. Ekler kısmının arkasına ise (ekler yok ise kaynakçadan sonra olmak üzere) her yazar zorunlu olarak Extended Abstract - genişletilmiş öz eklemelidir (genişletilmiş öz kısmı mutlaka İngilizce - veya yazarın tercih etmiş olduğu yabancı dilde - kaleme alınmalıdır). Bu kısım en az 600 en fazla ise 800 kelimeden oluşmalıdır.
* Yazım kurallarının birebir uygulandığı ve örnek olarak verilmiş makale yazım şablonu derginin ana sayfasında yer almaktadır. Makalelerin bu şablona göre düzenlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kurallar ve şablon ile uyumlu olmayan makaleler yazara iade edilecektir. Burada belirtilmiş olan ifadeler ile örnek şablon uyum içerisindedir.
* Makale MS Word ortamında A4 kâğıdı formatında yazılmalıdır. Makalenin boyutu, Özet ve yazar bilgilerinin bulunduğu ilk sayfa ve kaynakça hariç 20 sayfayı geçmemelidir.
* Kâğıt düzeni, soldan ve sağdan 2,5 cm yukarıdan ve aşağıdan 2 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
* Makalenin tümü (yazar bilgileri, makale adı, özet-abstract, giriş, başlıklar, sonuç, kaynakça, ekler-tablolar) “Palatino Linotype” yazı tipinde yazılmalıdır.
* Gönderilen makale içerisinde, ana metin dilinde ve uluslararası genel-geçer bir yabancı dildeki ikinci özet ile sonuç ve kaynakça kısımları mutlaka yer almalıdır.
* Makale yazılırken stiller içerisinde “aralık yok” işaretlenerek kaleme alınmalı ve bunun haricinde ne metin içerisinde ne de başlıklarda herhangi bir stil ve biçimlendirme uygulanmamalıdır. Farklı stil ve biçim tanımlanmış olan metinler ön kontrol aşamasında kesinlikle reddedilecektir. (Otomatik içindekiler oluşturmak vb. dahil)
* Makale başlığı, kabul tarihi ifadesinden sonra iki satır aralık verilip 3. satıra kelimelerin tüm karakterleri büyük ve koyu [bold] harflerle yazılmalıdır. Başlık ortalı olmalı ve 11 punto ile yazılmalıdır.
* Makalenin uluslararası genel-geçer dildeki ikinci başlığı, metin dilinde yazılmış ilk başlığın hemen altına tüm karakterleri büyük, 9 punto ve koyu olmayan normal formatta ortalı olarak eklenmelidir.
* Makale yazarının ismi, makalenin yabancı dildeki ikinci başlığından sonra iki satır aralık bırakılıp 3. satıra yazılmalıdır. Yazar ismi 9 punto, koyu ve italik olarak kaleme alınmalıdır. Yazarın isminin ve soy isminin sadece baş harfleri büyük karakterle, diğer harfleri küçük karakterle eklenmelidir.
* Makalenin birden fazla yazarı var ise, bu yazar isimleri ilk yazarın hemen alt satırına arada boşluk bırakılmadan bir önceki maddede verilmiş olan format uyarınca eklenmelidir.
* Makale yazarı tek isim ise yanına “ * “dipnot konulmalı ve dergi formatı uyarınca istenilen bilgileri verilmelidir. Eğer makalenin birden fazla yazarı var ise, dipnotta kullanılan “ * “ simgesi yazar sayısıyla orantılı olarak çoğaltılmalıdır. Mesela makalenin üçüncü yazarı için yanına “ *** “ üç yıldız simgesi bulunan dipnot eklenmelidir. Örneğin; Okan Güven***
* Yazar ismi yanında yer alan yıldız dipnot içerisinde, tamamı 9 punto olmak üzere önce yazarın (var ise) unvanı, bağlı bulunduğu kurum, bağlı bulunduğu fakülte, bağlı bulunduğu bölüm belirtilmelidir. Hemen ardından şehir ve ülke bilgileri verilmelidir. Sadece bağlı bulunulan kurumun adı (üniversite) italik karakterlerle yazılmalıdır. Yazar, mensubu olduğu bölüm adından sonra şahsi isteğine bağlı olarak mail adresini ekleyebilir. Mail adresinden sonra ORCID kimlik bilgisi eklenmelidir. ORCID’in eklenmesi zorunludur. ORCID kelimesi ve peşi sıra gelen numara italik olarak yazılmalıdır (Örnek: ORCID: 1899-1899-4023-2) Yazarın künyesinin yer aldığı bu dipnot içerisindeki hiçbir kelime koyu karakter ile yazılmamalıdır. Bu kelimelerin sadece baş harfleri büyük karakterlerle diğer harfler küçük karakterlerle yazılmalıdır. (Örnek: Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Sivas / Türkiye, e-mail: …. @cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0001-1989-4545)
* Yazarın ad-soyadı ve yıldızlı dipnot dahilinde yer alan bilgileri sisteme yüklerken göndermesi noktasında bir problem bulunmamaktadır. Makalenin hakem inceleme sürecinde editör – alan editörü vb. dergi yetkililerince bu gibi bilgiler hakemin göremeyeceği şekilde düzenlenerek gönderilecektir. Bu durum kapsamında yazarın tezden üretilen makale, sempozyumda sunulup bu aşamada genişletilmiş makale gibi ifadeleri metin ana dilindeki makale başlığının yanına yıldız dipnot ile eklemesi hususunda bir sakınca bulunmamaktadır.
* Eğer yazar yukarıdaki maddeden olarak makale başlığının yanına yıldız dipnot ile bir bilgi eklemiş ise, yazar adının yanına ekleyeceği yıldızların sayısı iki adet olmalıdır. Aynı husus çerçevesinde, 2. yazarın olması halinde, 2.yazarın soyadının yanına 3 yıldızlı olan dipnot işareti eklemesi gerekecektir.
* Öz başlığı, makale yazarının (veya yazarlarının) adının hemen altından 3 satır boşluk bırakıldıktan sonra 4. satıra yazılmalıdır. Öz kelimesi yerine Özet vb. farklı bir başlık kullanılmamalıdır. Başlığın ilk karakteri büyük harf diğer karakteri küçük harf ile yazılmalıdır. Normal yazı stilinde kalın ve 9 punto ile eklenmelidir. Kağıt düzeni sınırından itibaren 2.5 cm içerde olmalıdır.
* Öz metni, Öz başlığının hemen altından satır boşluğu verilmeden eklenmelidir. Öz metni içerisindeki paragraf başı girintileri 2.5 cm metnin kendisi ise kağıt düzeninde 2 cm içeride yer almalıdır (iki yana yaslanmış bir şekilde hem sağdan ve hem de soldan 2 cm girintili olarak). Öz metni birden fazla paragraftan oluşuyor ise, paragraflar arasında hiçbir şekilde boşluk bırakılmamalıdır. Öz metni 9 punto ile yazılmalı ve satır aralığı 1.0 olmalıdır. Metin italik veyahut koyu karakterlerle kaleme alınmamalıdır. Öz metni en az 150 kelime olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir.
* Öz metninin hemen altına satır boşluğu bırakılmadan kelimelerin baş harfleri büyük diğer karakterleri küçük ve tamamı koyu – normal bir stil ile “Anahtar Kelimeler” yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler başlığının ardından “;” veya benzeri noktalama işaretleri yerine “ iki nokta üst üste “ : “ işareti kullanılmalıdır. Başlık 2.5 cm içeride ve koyu karakterlerle yazılmalıdır.
* Anahtar kelimeler içerisine yazılacak kelimeler en az üç tane en fazla ise beş tane olmalıdır. Bu kelimeler 9 punto ile normal karakterlerle ve italik olarak yazılmalıdır. Kelimelerin baş harfleri büyük, kalan karakterler küçük olmalıdır. Anahtar kelimelerin aralarına “,” – virgül - konulmalı ve son anahtar kelimenin peşi sıra nokta “.” işareti konulmalıdır.
* Makalenin ana dilinde yazılmış olan Öz kısmının sonundaki “Anahtar Kelimeler”in ardından 1 satır boşluk bırakılarak 2. satıra makalenin ikinci (yabancı dildeki) özeti “Abstract” yazılmalıdır. Summary vb. tanımlamalar değil, “Abstract” kelimesi kullanılmalıdır. Baş harfi büyük karakter ve diğer harfleri küçük karakterle yazılmalıdır. Abstract kelimesi 9 punto ve koyu harflerle eklenmelidir. Abstract başlığı 2.5 cm girinti verilerek yazılmalıdır.
* Abstract başlığının hemen altına satır aralığı verilmeden Abstract metni eklenmelidir. Metin düz ve normal karakterlerle yazılmalıdır (koyu ve italik karakterlerle olmamalıdır). Abstract metni içerisindeki paragraf başı girintileri 2.5 cm metnin kendisi ise kağıt düzeninde 2 cm içeride yer almalıdır (iki yana yaslanmış bir şekilde hem sağdan ve hem de soldan 2 cm girintili olarak). Abstract metni birden fazla paragraftan oluşuyor ise, paragraflar arasında hiçbir şekilde boşluk bırakılmamalıdır. Abstract metni 9 punto ile yazılmalı ve satır aralığı 1.0 olmalıdır.
* Abstract metninin bitiminin ardından boşluk verilmeden alt kısmına Keywords eklenmelidir. “Key” ve “Word” kelimeleri ayrı değil, bitişik olmalıdır. 2.5 cm girinti ile koyu karakterlerle ve düz (italik olmayacak şekilde) sadece baş harfi büyük karakter ile yazılmalıdır. Kelimenin hemen bitişiğine “boşluk” bırakılmadan “: - iki nokta üst üste” işareti konulmalıdır.
* Keywords içerisinde yer alan kelimeler 9 punto ile ve italik olarak yazılmalıdır. Kelimeler koyu karakterlerle kaleme alınmamalıdır. Kelimelerin sadece baş harfleri büyük karakter ile yazılmalı geri kalan karakterler küçük harf olmalıdır. Her bir kelimenin arasında virgül konulmalıdır. Son kelimenin bitişiğine “.” İşareti konulmalıdır.
* İlk sayfadan sonra gelen çift sayfalarda yazar, üst bilgi alanına tamamı büyük karakterlerle italik ve koyu olarak soyadını yazmalı ve bir boşluk bırakıp tire işaretinin ardından yine tamamı büyük karakterler ile koyu olarak (bu defa italik değil düz karakterler kullanılarak) makalesinin anlamlı bir kısaltmasını alt satıra sarkmayacak şekilde yazmalıdır.
* Makale metnine, Keywords’den sonra 1 satır boşluk bırakılmasının ardından 2. satırdan başlanmalıdır. Makale metni içerisinde başlıklar kullanılabilir. Ancak başlıkların hiç birisinde herhangi bir stil, romen veya uluslararası standartlardaki numaralandırma rakamları kullanılmamalıdır. Ana veya alt başlık fark etmeksizin başlıklarında numaralandırma ve stil-biçimlendirme yapmış olan yazarların makaleleri ön kontrol aşamasında geri çevrilecektir. Başlıklar koyu karakterlerle 11 punto ile yazılmalıdır. Yazarlar başlık kullanımlarında düz ve italik karakterleri kendi tercihleri uyarınca kullanabilirler. Başlıklarda yer alan kelimelerin sadece baş harfleri büyük karakterle diğer harfler küçük karakterle yazılmalıdır. Başlıklar 0.75 cm paragraf girintisi verilerek yazılmalıdır. Metin bitimi sonrasında verilecek olan başlık ile öncesinden gelen metin arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Paragraf aralıkları öncesinde 9 nk ve sonrasında 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Başlıkların hiç birisi – hiçbir şekilde “bir sonraki sayfadan” başlatılmamalıdır. (Sonuç kısmı da dahil). Metnin bitiminin ardından sadece Kaynakça kısmı sonraki sayfadan başlatılabilir.
* Başlığın ardından metne satır boşluğu verilmeden başlanmalıdır. Paragrafların aralarında da satır boşluğu verilmemelidir. Paragraf aralıkları önce 9 nk ve sonrasında 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Paragraf başı girintileri, başlıklarla da uyumlu olacak şekilde 0,75 cm olarak ayarlanmalıdır. Metindeki satır aralığı “1.15” olarak ayarlanmalıdır.
* Metin içerisinde yer alan alıntılar tırnak işaretli ve italik olarak kaleme alınmalıdır. Eğer alıntı üç satırdan fazla değil ise metin içerisinde bırakılabilir. Alıntı eğer üç satırdan fazla ise boşluk bırakılmadan bir alt satırdan başlatılmalıdır. Öz formatında olduğu gibi alıntı kağıt düzeni sınırından itibaren sağdan ve soldan 2 cm içerde konumlandırılmalıdır. Metinden ayırılmış olan alıntılamada paragraflar var ise aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Ayrık alıntılamalarda paragraf başları (kağıt düzeni başlangıcından itibaren) 2.5 cm girinti bırakılarak verilmelidir. Metinden ayrı olan alıntılamalar da tırnak içerisinde ve italik olarak kaleme alınmalıdır. Ayrı alıntılamalar 9 punto ile yazılmalıdır. Öncesi 9 nk ve sonrası 6 nk olan paragraf aralık ölçüleri ayrı alıntılamalar için de kullanılmalıdır. Alıntılamadan sonra başlayacak olan normal metinin ardından alıntılama ile yazı arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır.
* Edebiyat sahasında araştırma makalelerini kaleme alan yazarlar metin içerisinde vermiş oldukları şiir ve dörtlük örneklerinde (alıntılamalarında) dörtlükler arasında satır boşluğu bırakmamalı, dörtlüklerin aralarına “ *** ” işareti koymalı, bunları italik ve 9 punto olarak kaleme almalıdırlar. Bu örnekleri yazarlar metnin en soluna yaslamalıdırlar. Dörtlük örneğinin öncesinde ve sonrasında yer alan metin ile bu alıntılama çeşidinin arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Sadece paragraf aralığı olarak öncesinde 9 nk sonrasında 6 nk verilerinin girilmesi yeterli olacaktır. Bu gibi alıntılamalarda paragraf girintisi yapılmamalıdır. Dörtlük alıntılamaları tamamen italik karakterlerle yazılmalı ve ilk kelimenin başı ile son kelimenin sonunda “” işareti yer almalıdır.
* Yazarlar kendi isteklerine göre metin içerisinde veyahut makale sonunda görsel materyal kullanabilirler. Metin içerisinde örneği verilecek olan; “Resim-Harita-Görsel-Tablo” veyahut “Ek” ifadeleri baş harfi büyük karakterle ve koyu olarak yazılmalıdır. Örneğin: Ek 1. şeklinde. Her bir görsel (yahut tablo vb. materyal) için ayrı ayrı numaralandırma yapılmalıdır (Resim 1. – Tablo 5. – Grafik 11. gibi) İfadenin ve numaralandırmanın hemen ardından yazar boşluk bırakmadan ifadelerin peşi sıra nokta işareti koymalıdır. Bu ifadenin verilmesinin ardından eğer yazar materyali hakkında açıklamada bulunur ise, bu açıklamayı numaralandırma ve nokta işaretinin hemen ardından bir karakter boşluğu bırakarak kelimelerin baş karakterleri büyük harf olmak üzere 11 punto olacak şekilde koyu karakter kullanmadan açıklamasını yazabilir. Açıklama metninin sonuna nokta işareti konulmalıdır. Eğer ki verilen materyal içerisinde herhangi bir yazılı ifade var ise (mesela tablolarda) karakterler 9 punto ile yazılmalıdırlar. Resim 1. - Ek. 1 gibi bütün görsel numaralandırmaları ve var ise o görsellerin açıklamaları söz konusu tablonun resmin veya kullanılan görselin "üst kısmına" yazılmalıdır. Yazar tarafından aktarılan şekillerin en az 300 dpi kalitesinde olması gerekmektedir.

* Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen yazıların yazımında Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
* Yazar, makalesinde (APA) kaynak gösterim biçimini kullanmalıdır.
* Sonuç kısmının yazılıp metin yazımının sonlandırılmasının ardından bir sonraki sayfadan başlatılmak üzere makalelerde Kaynakça yer almalıdır. Kaynakçası olmayan makaleler ön kontrol aşamasında reddedilecektir. Yararlanılan Eserler, Kaynaklar veya Bibliyografya gibi farklı isimlendirmeler kullanılmamalıdır. Kaynakça 10 punto ile kaleme alınmalıdır.
* Yazar çalışmasında vereceği görsel materyalleri makalesinin son kısmında ekler olarak gösterebilir. Ancak söz konusu ekler Kaynakçanın bitiminden sonra verilmelidir. Ekler kısmı Kaynakçanın bitiminin ardından bir sonraki sayfadan başlatılmalıdır. Metin içerisinde verilen görsel materyalin (eklerin) açıklama ve yazımı, makale sonuna eklenecek olan ekler için de geçerlidir.
* Kaynakçada yer alacak kaynak gösterimi ve formatı için örnek makale şablonuna bakılabilir. Kaynak gösterimi ile ilgili örnek şablonda da yer alan aynı hususlar aşağıda verilmiştir.
* Kaynakça kısmında Kaynaklar, Bibliyografya gibi farklı isimlendirmeler kullanılmamalıdır. Başlık “Kaynakça” olarak yazılmalıdır.
* Kaynakça, yazar soyadı dikkate alınarak alfabetik sıralama ile düzenlenmelidir.
* Dergimize gönderilecek olan makalelerin ana hatları ile sosyal bilimler alanında kullanılan bilimsel metotlara uygun olması gerekmektedir.
* Çalışmalarda, materyal ve metot bilgilendirmesi yapılmalı; bulgulara yer verilerek bunlar metin içerisinde tartışılmalı; analiz (sentez vb.) ortaya konulmalı ve sonuç kısmına mutlaka yer verilmelidir.

APA Sistemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (metin içerisinde ve kaynakçada):
* APA sisteminde metin içi kaynak gösterimi parantez içerisinde karakter boşluğu verilmeden yazarın soyadı, onun bitişiğine virgül ve eserini vücuda getirdiği yıl ibaresi konulduktan sonra yine sene ifadesinin bitimine iki nokta üst üste işaretlemesi yapılıp bir karakter boşluğu verildikten sonra rakamla kaynağın sayfaları gösterilmelidir. Örnek: (Güven, 2017: 135).
*Atıf yapılan yazarların adları metin içinde anıldığında, isimleri alıntıda tekrar yazılmamalıdır.
*Bir yayımcının aynı yıl içerisinde yayımlanmış birden fazla eseri olması durumunda yayın yılının yanına küçük harfle alfabetik olarak ayırılmalıdır. Örnek: (Korkmaz, 2002a: 3), (Korkmaz, 2002b: 37). Bu ayrıma, kaynakça yazımında da dikkat edilmelidir.
*Aynı anda birkaç yayına gönderme yapılması halinde, aralarında noktalı virgül kullanılmalıdır. Örnek: (Korkmaz, 2002a: 3; Korkmaz, 2002b: 37).
*Kişisel görüşmeler / yapılan röportajlar metin içinde kaynak gösterilmesi halinde şu örnek dikkate alınarak kaynak gösterilmelidir. Metin içerisinde kişisel görüşmenin yapıldığı kişinin adı verilmişse alıntıda buna yer verilmemelidir. Örneğin: (Kişisel Görüşme, 1 Ocak 2000). Görüşme yapılanın isminin metinde geçmemesi halinde ise şu sıra izlenir: (Halit Güven, Kişisel Görüşme, 1 Ocak 2000)
*Yazarın belirtilmediği bir çalışmanın kaynak olarak gösterilmesi gerektiğinde şu sıra izlenmelidir: (Anonim, Yayın Yılı: s.)
*Tarihsiz yayınlarda yayın yılı t.y. olarak yazılmalıdır.
* Kaynakçada eserlerin gösterimi şu şekilde olmalıdır (APA için):

[ Kaynakça (APA Atıf Sistemi İçin Örnek – Alfabetik Olmak Zorundadır) ]

Aktaş, Y. (2020, 10 Nisan). Milli Eğitim Bakanı Selçuk Velilere Videolu Mesaj Gönderdi. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-velilere-videolu-mesaj-gonderdi/1799877
Anonim (2000). Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-1704) (A. Özcan, Yay. Haz.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Balci, O. (2014). Kazak ve Kırgız Türkçelerinde Yapı ve İşlev Bakımından Fiil Çekimleri [Basılmamış Doktora Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
Emecen, F. (1992). Bosna. İçinde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 5. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 296-297.
Faroqhi, S. (2004). Krizler ve Değişim 1599-1699 (A. Berktay, Çev.). H. İnalcık ve D. Quataert (Ed.) içinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c. II (ss. 699-757). İstanbul: Eren Yayınları.
Gök, Ö . (2019). Türkiye’de Vegan Sanat. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43 (1) , 85-119 .
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582245 adresinden erişildi.
Güven, O. ve Kesgin, Y. (2019). İmparatorluk Topraklarında Savrulmak! Sivas’ta Sürgün ve Göç Hadiseleri (1800-1908). H. Yekbaş ve A. Yüksel (Ed.) (O. Güven ile) içinde, Sivas Kongresi’nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2019 Sivas, C. II (s. 155-186). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
Şenyurt, O ve Gülser, Z. (2019). İki Oda Arasından Yönetim Merkezine: Bir Mimarlık Terimi Olarak “Mȃbeyn”. Avrasya Terim Dergisi, 7 (1), 18-25.
https://doi.org/10.31451/ejatd.640081
Şuğul Vadisi (t.y.). T.C. Sivas Valiliği. 20 Eylül 2020 tarihinde http://www.sivas.gov.tr/sugul-vadisi adresinden alındı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020, 29 Haziran). Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine Kayıtlı Unsurlarımız [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=nstSMtKH2S0
van Gogh, V. (1889). The starry night [Resim]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/
Yüksel, A. (2019a). Sınırdaki Casus. İstanbul: Kronik Kitap.
________ (2019b). Türk Modernleşmesini Başlatan Aktör Olarak II. Mahmud. A. Şimşek (Ed.) içinde, Modern Türkiye Tarihi (s. 62-80). Pegem Akademi Yayınları.
Zinkeisen, J. W. (2011). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. VI (N. Epçeli, Çev.). İstanbul: Yeditepe Yayınları.

Kitap:
Soyadı, A. [ve Soyadı A.] (Yayın Yılı). Kitap Adı, cilt [(A. Soyadı, Çev.)]. Yayın Yeri: Yayınevi.
Anonim (2000). Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116/1688-1704) (Abdülkadir Özcan, Yay. Haz.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Yüksel, A. (2019). Sınırdaki Casus. İstanbul: Kronik Kitap.
Zinkeisen, J. W. (2011). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. VI (N. Epçeli, Çev.). İstanbul: Yeditepe Yayınları.
Kitapta Bölüm:
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bölüm Adı. Kitap Editörünün A. Soyadı (Ed. / Haz.) içinde, Kitabın Adı, cilt (s. Sayfa Aralığı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Faroqhi, S. (2004). Krizler ve Değişim 1599-1699 (A. Berktay, Çev.). H. İnalcık ve D. Quataert (Ed.) içinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, c. II (ss. 699-757). İstanbul: Eren Yayınları.
Yüksel, A. (2019). Türk Modernleşmesini Başlatan Aktör Olarak II. Mahmud. A. Şimşek (Ed.) içinde, Modern Türkiye Tarihi (s. 62-80). Pegem Akademi Yayınları.
Makale:
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makalenin Adı. Derginin Adı, cilt (Sayı), Sayfa Aralığı.
[Var ise] https://...... adresinden erişildi. / https://doi.org/...

Gök, Ö . (2019). Türkiye’de Vegan Sanat. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 43 (1) , 85-119 .
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/issue/46333/582245 adresinden erişildi.
Şenyurt, O ve Gülser, Z. (2019). İki Oda Arasından Yönetim Merkezine: Bir Mimarlık Terimi Olarak “Mȃbeyn”. Avrasya Terim Dergisi, 7 (1), 18-25.
https://doi.org/10.31451/ejatd.640081

Bildiri:
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Bildirinin Adı. Editörün A. Soyadı (Ed.) içinde, Bildiri Kitabının Adı, cilt (s. Sayfa Aralığı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Güven, O. ve Kesgin, Y. (2019). İmparatorluk Topraklarında Savrulmak! Sivas’ta Sürgün ve Göç Hadiseleri (1800-1908). H. Yekbaş ve A. Yüksel (Ed.) (O. Güven ile) içinde, Sivas Kongresi’nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2019 Sivas, C. II (s. 155-186). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.

Ansiklopedi Maddesi:
Soyadı, A. (Yayın Yılı). Madde Adı. Editörün A. Soyadı (Ed. ), içinde, Ansiklopedinin Adı, cilt. Yayın Yeri: Yayınevi. s. Sayfa Aralığı.
Emecen, F. (1992). Bosna. İçinde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 5. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 296-297.
Tez:
Soyadı, A. (Yıl). Tezin Adı [Basılmamış … Tezi]. Üniversitenin Adı.
Balci, O. (2014). Kazak ve Kırgız Türkçelerinde Yapı ve İşlev Bakımından Fiil Çekimleri [Basılmamış Doktora Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

İnternette Yayınlanan Çalışmalar / Haberler:
Aktaş, Y. (2020, 10 Nisan). Milli Eğitim Bakanı Selçuk Velilere Videolu Mesaj Gönderdi. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-velilere-videolu-mesaj-gonderdi/1799877

Şuğul Vadisi (t.y.). T.C. Sivas Valiliği. 20 Eylül 2020 tarihinde http://www.sivas.gov.tr/sugul-vadisi adresinden alındı.
van Gogh, V. (1889). The starry night [Resim]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020, 29 Haziran). Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine Kayıtlı Unsurlarımız [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=nstSMtKH2S0

*** Arşiv belgelerinin kaynak olarak kullanıldığı çalışmalarda (örneğin "tarih" konulu makalelerde) yazarlar kaynakçalarını I- Arşiv Materyalleri, II- Literatür (veya araştırma-inceleme gibi) ifadeler ile ikiye ayırmalıdır. Arşiv belgelerinin metin içerisindeki gösterimi; BOA, BEO.2929/345678, s. 3; (29 Kanunusani 1313 / 4 Şubat 1897). şeklinde verilmelidir. Kaynakça içerisinde ise Arşiv materyalleri vb. bir başlığın alt kısmına kullanılan belgelerin tasnifleri Babıali Evrak Odası (BEO) şeklinde başlık olarak açılmalı ve altına sadece fon kodu (gömlek-dosya) numaraları verilmelidir. Örnek olması bakımından makale şablonuna bakılabilir. Birinci el kaynak hususiyetini taşımalarından dolayı bu tarz kaynaklar, kaynakça içerisinde araştırma inceleme eserlerden evvel, baş kısımda bulunmalıdır.

*** Ayrıca eski tarihli gazete, fon kodu kullanan diğer yazma eser arşivleri, yayımlanmış kaynak (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, düstur) ve benzeri kaynaklara da araştırma-inceleme eserlerden önce yer verilmesi gerekmektedir.

Etik İlkeler
* Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar 'Etik Rehber' olarak detaylı bir şekilde yazılmalıdır:
* İnsan üzerinde deneyle gerçekleştirilen bütün çalışmalar, Helsinki Bildirgesi’ne (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalarda, katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır.
* İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen her türlü anket ve ölçüme dayanan araştırmalarda, ilgili kurumlardan mutlaka etik kurul izni alınmış olmalıdır.
- Yazarlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olan; intihal, sahtecilik, çarpıtma gibi eylemler içerisinde bulunamazlar.
* Yazarlar aktif katkıları manipüle edecek şekilde haksız yazarlık fiilinde ve daha önce istifadeye sundukları çalışmalar üzerinden mükerrer yayınlarda bulunamazlar. Yazarlar diğer her türlü etik ihlale neden olabilecek eylemlerde bulunmamalıdırlar (Yazarlar, bunun için YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini inceleyebilirler).


- Yayın Politikası ve İlkeleri:
* Dergimizin haziran sayıları için son makale gönderim tarihi 15 Mayıs, aralık sayıları içinse 15 Kasımdır. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar, dergimizin sonraki sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınır.
* Dergimizin bir yayın dönemi içerisinde (örneğin Haziran sayısı için) en fazla 15 makale kabul edilecektir.
* Yazarların derginin 1 sayısı için sadece 1 makalesi kabul edilecektir. Aynı sayıda yayımlanmak üzere birden fazla sayıda makale gönderen yazarların çalışmaları kabul edilmeyecektir.
* Derginin 'Kapsam' kısmında belirtilmiş olunan çalışma disiplinlerinin dışındaki bir alanda yazılmış yazılar kabul edilmeyecektir.
* Ithenticate ve Turnitin programları kapsamında dergiler intihal taramasına alınacak ve intihal oranı %20'nin üzerinde yer alan makaleler kabul edilmeyecek veyahut yazara geri gönderilecektir.
* Dergiye gönderilen çalışmalar, özgün olmalıdır. Dergi yönetimi tarafından tespit edilemeyen intihal ve benzeri durumlarda, araştırmanın yayımlanması hâlinde sorumluluk yazar veya yazarlara aittir.
* Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Dergi yönetimi, gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir.
* Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez.
* Dergiye gönderimi yapılacak çalışma, MS Word ortamında hazırlanmalıdır. Farklı formatlarda gönderilen araştırmalar kabul edilmeyecektir.
* Dergimizde çift kör hakem usulü benimsenmiştir. Çalışmalar, değerlendirilmek üzere ilgili alan editörlerince belirlenen ve alanlarında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden ikisinin de olumlu rapor vermesi hâlinde yazı düzenleme için kabul edilir; ancak, hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz karar vermesi neticesinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazı kabul veya reddedilir.

Dergimiz, yazarlardan tüzel-kurumsal kişilik ve kuruluşlardan herhangi bir aşama için herhangi bir ücret talep etmemektedir.