Volume: 46 Issue: 1, 6/16/22

Year: 2022

Articles

Cumhuriyet University Faculty of Letters Journal of Social Sciences is the official publication of the Faculty of Letters. The magazine is published online 2 times a year.

Cumhuriyet University Faculty of Letters Journal of Social Sciences, German Language and Literature, Anthropology, Archeology, Geography, Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Philosophy, French Language and Literature, Turkish Folklore, English Language and Literature, Psychology, Art History, Social Work, Sociology He accepts studies on History, Turkish Language and Literature.

Principles of Publication and Writing

- Publication Principles:

* The last article submission date for June issue of our magazine is 15 April and 15 October for December. Articles submitted after these dates are evaluated for publication in the next issues of our journal.

* Articles written in an area other than the disciplines specified in the 'Scope' section of the journal will not be accepted.

* Studies submitted to the journal should be original. In the case of plagiarism and similar situations which cannot be determined by the journal management, responsibility belongs to the authors or authors in the case of publication of the research.

* Papers presented in scientific meetings can be evaluated for publication if they have not been published in another journal or paper booklet. The manuscripts published in the manuscript or elsewhere are not published for any reason whatsoever. Journal management is not obliged to investigate whether the manuscripts were previously published elsewhere. The ethical responsibility of the case belongs to the author.

* The authors of the works published in the Journal of Social Sciences of the Faculty of Letters of Cumhuriyet University are not paid royalty fees.

* The work to be submitted to the journal should be prepared in MS Word environment. Studies submitted in different formats will not be accepted.

* Since the works will be uploaded on the system where the author is registered, the author should not include the first name. After the publication stage of the study, this information will be added by the editors.

* The studies are sent to the two referees who are determined by the relevant field editors and evaluated in their fields for evaluation. If two of the referees report positively, the text is accepted for editing; however, when one of the referees makes a positive decision and the other makes a negative decision, the letter is sent to a third referee. According to the decision of the third referee, the letter is accepted or rejected. - Writing Principles:

* The spelling language of the journal is Turkish; however, articles written in English, French, German, Arabic, Russian or Contemporary Turkish dialects may also be published in our journal. Writing in any language other than these languages ​​is not taken into consideration.

* In the articles sent to our journal to be published, the following sections must be present: Turkish title, abstract and keywords, English title, abstract and keywords; main text, results and bibliography.

* The title of the article should be written in large and thick letters and should be placed in the center of the article. After the title, there should be a Turkish summary with at least 200 words and a keyword with at least three words. The same applies to the English title, summary and keywords.

* Writing style of the work should be “Palatino Linotype *.

* Heading 12, text and text headings 11, footnotes and abstracts should be written in 9 points.

* Article should be written 3 cm from the left, 2 cm from the right and 2.5 cm each from the top and bottom.

* Summaries, before and after with 6 nk range and 1 line spacing; The main text should be written with 6 nk intervals and 1.5 line spacing after 9 nk.

* Text quotations that pass 5 lines should be placed within 1 cm in the text.

* The journal (s) accepted by the journal are MLA and APA.

* Cited in a.g.e. , a.g.t. or a.g.m. etc. abbreviations should not be used. Instead, a significant abbreviation should be applied only after the use of the surname of the author. Ex. Confidence Between Two Wars İki, p. 45.

* Illustrations such as tables, figures, graphics and maps in the text should be written above the image and written in 9 font size.

* The files to be uploaded as a file must be 300 dpi.

* The related headings should be clearly indicated in the tables.

* Headings in the text should be written left aligned to the main text ranges; The text should be in the same proportion as the font and should be in bold.

* The headings of each word should be larger than the initial letter.

* Paragraph 0.75 cm should be applied in each paragraph.

* The manuscripts sent to our journal to be published should be based on the Turkish Language Institute's Guidelines.

Etik İlkeler
* Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar 'Etik Rehber' olarak detaylı bir şekilde yazılmalıdır:
* İnsan üzerinde deneyle gerçekleştirilen bütün çalışmalar, Helsinki Bildirgesi’ne (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalarda, katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır.
* İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen her türlü anket ve ölçüme dayanan araştırmalarda, ilgili kurumlardan mutlaka etik kurul izni alınmış olmalıdır.
- Yazarlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olan; intihal, sahtecilik, çarpıtma gibi eylemler içerisinde bulunamazlar.
* Yazarlar aktif katkıları manipüle edecek şekilde haksız yazarlık fiilinde ve daha önce istifadeye sundukları çalışmalar üzerinden mükerrer yayınlarda bulunamazlar. Yazarlar diğer her türlü etik ihlale neden olabilecek eylemlerde bulunmamalıdırlar (Yazarlar, bunun için YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini inceleyebilirler).


- Yayın Politikası ve İlkeleri:
* Dergimizin haziran sayıları için son makale gönderim tarihi 15 Mayıs, aralık sayıları içinse 15 Kasımdır. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar, dergimizin sonraki sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınır.
* Dergimizin bir yayın dönemi içerisinde (örneğin Haziran sayısı için) en fazla 15 makale kabul edilecektir.
* Yazarların derginin 1 sayısı için sadece 1 makalesi kabul edilecektir. Aynı sayıda yayımlanmak üzere birden fazla sayıda makale gönderen yazarların çalışmaları kabul edilmeyecektir.
* Derginin 'Kapsam' kısmında belirtilmiş olunan çalışma disiplinlerinin dışındaki bir alanda yazılmış yazılar kabul edilmeyecektir.
* Ithenticate ve Turnitin programları kapsamında dergiler intihal taramasına alınacak ve intihal oranı %20'nin üzerinde yer alan makaleler kabul edilmeyecek veyahut yazara geri gönderilecektir.
* Dergiye gönderilen çalışmalar, özgün olmalıdır. Dergi yönetimi tarafından tespit edilemeyen intihal ve benzeri durumlarda, araştırmanın yayımlanması hâlinde sorumluluk yazar veya yazarlara aittir.
* Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Dergi yönetimi, gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir.
* Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez.
* Dergiye gönderimi yapılacak çalışma, MS Word ortamında hazırlanmalıdır. Farklı formatlarda gönderilen araştırmalar kabul edilmeyecektir.
* Dergimizde çift kör hakem usulü benimsenmiştir. Çalışmalar, değerlendirilmek üzere ilgili alan editörlerince belirlenen ve alanlarında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden ikisinin de olumlu rapor vermesi hâlinde yazı düzenleme için kabul edilir; ancak, hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz karar vermesi neticesinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazı kabul veya reddedilir.

Dergimiz, yazarlardan tüzel-kurumsal kişilik ve kuruluşlardan herhangi bir aşama için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

.